Bristande elsäkerhet en stor olycksfara

Elsäkerheten kontrolleras sällan ute i våra fartyg, trots att det är en källa till allvarliga olyckor. När vi är ute och tittar på arbetsmiljön i våra fartyg hittar vi förhållandevis ofta brister i elsäkerheten. Det kan röra sig om allt ifrån trasiga kontaktdon till kablar i kläm eller annan trasig utrustning. Som arbetstagare handlar det främst om att vara uppmärksam och rapportera trasig utrustning till arbetsledning eller skyddsombud. Det är också viktigt att gå igenom de rutiner och riskbedömningar som tagits fram innan arbetet utförs. Ett exempel på en rutin där det ofta är brister är elanslutning av lastbilar med kyltrailer. Många gånger slås strömmen på innan den ansluts till trailern, för att man ska slippa gå tillbaka till brytaren för att slå på strömmen. Men det kan innebära att man samtidigt bryter mot de skriftliga rutiner som tagits fram. En anledning till att man genar kan vara stress eller underbemanning, man gör det för att hinna med sitt arbete.

Det här kallas för procedurglidning och är ett tecken på att det kan finnas större problem med säkerhetskulturen ombord i fartyget som kan behöva adresseras av ledningen. Tyvärr förekommer det även att ombordanställda kopplar förbi trasig utrustning och säkerhetsanordningar för att tillfälligt få igång någon form av teknisk utrustning. Här bör man vara extremt försiktig då haverikommissionens rapporter flera gånger visat att sådana åtgärder varit den direkta orsaken till olyckor.

Vi har även noterat att det ibland utförs bristfälliga installationer av elutrustning från leverantörer och entreprenörer. Det kan därför vara viktigt att någon som är kunnig inom elsäkerhet ombord tittar över det utförda arbetet innan installatören lämnar fartyget. Det kan handla om allt ifrån beröringsskydd i elskåp till nödstoppsfunktioner eller en batterilåda som har bristande avluftning. Här är arbetsmiljölagen tydlig: Det är den som installerar teknisk anordning som ska se till att erforderliga skyddsåtgärder vidtagits. Tyvärr följs det här inte alltid och det kan därför vara bra med en intern kontroll innan utrustningen tas i bruk.

Annons

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig i Seko sjöfolk


Läs även: Koll på kablarna viktigt för säkerheten och Bristande elsäkerhet en stor olycksfara