Kom ihåg sömnen vid riskanalyser

Sömn är ett flitigt debatterat ämne i sjöfartsbranschen, både ombord och iland. Det är även ett område som det forskas relativt mycket kring, inte minst därför att sömnbrist är en återkommande anledning till att olyckor inträffar till sjöss. Vi påverkas olika av sömnbrist, både fysiskt och psykiskt. Men generellt kan man säga att vår prestationsförmåga och reaktionsförmåga påverkas negativt vilket i sin tur kan leda till sämre beslutsfattande i avgörande situationer. Därför är det viktigt att ta med sömnaspekten när man gör riskanalyser och att vi försöker undvika att göra de mest riskfyllda arbetsuppgifterna när vi är som tröttast.

Vilotidslagstiftningen för sjömän har de senaste åren förtydligats och möjligheten till dispens har minskats. Något förenklat kan man säga att man har rätt till totalt tio timmar vila per dygn uppdelat i maximalt två perioder, varav den ena vilan måste vara minst sex timmar. Det finns även krav i den nya OSA-föreskriften (organisatorisk och social arbetsmiljö) om att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa och i det begreppet måste natt- och skiftarbete beaktas.

Sömnproblem hos de anställda kan kopplas till både den fysiska arbetsmiljön, såsom buller, vibrationer och ljussättning, och problem med den psykosociala arbetsmiljön med exempelvis stress och koncentrationssvårigheter. Om man upplever sömnproblem bör man ta upp frågan med sin chef eller skyddsombud som tillsammans  med den anställde kan se över arbetssituationen. I vissa fall kan schemat behöva anpassas till dagarbete för att få ordning på sömnproblemen.

Annons

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig Seko sjöfolk

Läs också: Vaktgång och jourarbete påverkar sömnen

Läs också: Tips för bättre sömn ombord