Glöm inte skyddsombuden

Arbetsmiljön ombord i många svenskflaggade fartyg och kontrollen av densamma är inte bra och det har den inte varit på många år. Vi får rapporter om hur skyddsombud blir behandlade av arbetsgivare – och deras förlängda arm ombord genom diverse chefer inom däck, maskin och intendenturen. I många fall är det också så att den dåliga behandlingen och den nonchalans mot skyddsombuden som vi upplever, är att man undanhåller information och utesluter dem från att deltaga i skyddsarbetet ombord. 

Från myndighetens (Transportstyrelsens) sida upplever vi i vissa fall att det fåtal som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Transportstyrelsen inte heller alltid involverar skyddsombuden ­eller återkopplar till dem i ärenden. De återkopplar bara till arbets­givaren.

Vi har sedan flera år tillbaka haft önskemål om att Arbetsmiljöverket ska ha ansvar för arbetsmiljöfrågor i svenska fartyg, och inte Transportstyrelsen. Vi vill fort­farande att detta ska genomföras, och helst redan igår, för larmen om missnöje med myndigheten är ganska många. Dessutom är Transport­styrelsen under­bemannad på arbetsmiljösidan vilket inte alls är bra. 

Annons

”Larmen om missnöje med myndigheten är ganska många”

Ska vi ha bra, trivsamma och säkra fartyg så måste arbetsmiljön bevakas och förbättras hela tiden. Görs inte detta står nog redarna snart utan personal. Det märks redan idag, för trots uppsägningar finns ett stort underskott av personal.

Ett område som blir riktigt lidande, och som i högsta grad är helt beroende av att vi har en myndighet som prioriterar det så viktiga arbetsmiljöarbetet, är alla de frågor som vi har i det gemensamma arbetet inom sjöfarten: Vågrätt. 

Utan ett 100-procentigt engagemang från både myndighet och arbetsgivare i det så viktiga samverkansarbetet inom hela arbetsmiljöområdet kommer vi aldrig att kunna förändra och stoppa trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Även här är det viktigt att vi har välutbildade skyddsombud och att både arbets­givare och myndighet engagerar sig i arbetet (och att myndigheten inte bara samverkar med arbetsgivaren).

Både i arbetet inom Vågrätt och i den arbetsgrupp som ska upprättas efter avtalsförhandlingarna med SARF, som ska titta på bland annat hur vi kan förhindra trakasserier, så hoppas jag att vi tillsammans kan hitta gemensamma insatser för att göra allt för att förhindra trakasserier och få schysta arbetsplatser, vilket alla har rätt till. Och Transportstyrelsen måste skärpa till sig i samverkan med oss och alla våra skyddsombud som sliter dagligen för att ha trygga och trivsamma arbetsplatser.  

”Transportstyrelsen måste skärpa till sig i samverkan med oss och alla våra skyddsombud”

Både i arbetet inom Vågrätt och i den arbetsgrupp som ska upprättas efter avtalsförhandlingarna med SARF, som ska titta på bland annat hur vi kan förhindra trakasserier, så hoppas jag att vi tillsammans kan hitta gemensamma insatser för att göra allt för att förhindra trakasserier och få schysta arbetsplatser, vilket alla har rätt till. Och Transportstyrelsen måste skärpa till sig i samverkan med oss och alla våra skyddsombud som sliter dagligen för att ha trygga och trivsamma arbetsplatser.  

För övrigt anser jag att politiker och regering borde lyssna mer på Blå ­Tillväxt och verkställa de förslag som vi tillsammans i branschen tagit fram för att få till en bättre och konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart! 

Utan Seko stannar Sverige – utan sjöfolket stannar hela världen!

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk