Diskriminering eller kränkande särbehandling?

Seko sjöfolks ombudsmän svarar

Dessvärre finns det personer som råkar ut för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats, men ibland kan det vara svårt att veta om det handlar om diskriminering eller om en kränkande särbehandling. Det finns skillnader mellan begreppen som är bra att känna till:

En diskriminering innebär att man av en given anledning blir sämre behandlad än andra. I diskrimineringslagen finns sju grunder till vad som brukar räknas som diskriminering. Det är om behandlingen kan bero på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det kan till exempel vara om äldre arbetstagare inte får samma möjligheter som de yngre att kompetensutvecklas på arbetsplatsen. Eller en kvinna som är provanställd och inte får fortsatt anställning efter att hon berättat att hon är gravid.

Vad är då en kränkande särbehandling?
Kränkande särbehandling är ett vidare begrepp som innebär att en eller flera arbetstagare utsätts för en negativ eller missgynnande behandling av någon annan anledning. Det kan vara att bli utfryst eller förlöjligad inför andra eller att någon till exempel inte får tillräckligt med information för att utföra sitt arbete. En kränkande särbehandling gör ofta att den som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Det är bara den som blivit utsatt som avgör om det handlar om en kränkning eller inte.

Annons

Vem ska man vända sig till om man känner sig kränkt eller diskriminerad?
Alla arbetsgivare ska enligt lag bedriva ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling. Det ska finnas rutiner hur man förebygger och hanterar att sådana situationer uppstår på arbetsplatsen och det ska tydligt framgå vem man ska vända sig till om man känner sig kränkt eller diskriminerad. Det ska också framgå vem man ska vända sig till om man diskrimineras eller särbehandlas av den personen man i första hand ska prata med. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla har tagit del av dessa rutiner.

Man är alltid välkommen att prata med sitt skyddsombud eller en facklig representant för att få stöd och hjälp om man råkar ut för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Om man har blivit utsatt kan man också anmäla vad som hänt till Diskrimineringsombudsmannen, do.se. Där hittar man även mycket information om diskrimineringslagen.

Sanna Kallenberg, ombudsmannatrainee

Sanna Kallenberg är ombudsmannatrainee på Seko sjöfolk. Foto: Hanna Welin