”Vi måste påverka EU:s beslut”

Nordic Transport Workers’ Federation, NTF (som samlar ett stort antal nordiska transportförbund, däribland sjöfolks- och hamnarbetarsektionen) hade nyligen gemensamt styrelse- och kommittémöte i Bryssel.

Sektionsmötena brukar normalt hållas i något av de nordiska länderna. Denna gång gjorde vi ett avsteg då vi under tidigare möten diskuterat vikten av att bevaka och mer aktivt deltaga i EU-arbetet. Det är viktigt eftersom vi som medlemsland påverkas av majoriteten av beslut från nämnda organisation. Vi måste se till att vara med i matchen! Ja egentligen även före matchen, för oftast börjar spelet långt innan. Vi måste vara på alerten när det gäller att försöka påverka och styra förslagen till beslut i sjöfartsfrågor så att det gynnar svenskt sjöfolk och svensk sjöfart så mycket som möjligt.

Som ordförande i sjöfolkssektionen hade jag bjudit in parlamentarikern Jens Nilsson, som bland annat är ledamot i TRAN (EU-parlamentets utskott för transport och turism) samt utskottet för regional utveckling. Det blev ett bra och informativt möte om utvecklingen inom transportsektorn i EU och om vad som är på gång.

Annons

Just nu pågår ett stort utredningsarbete om ett paket för vägtransporter som kan bli riktigt bra, även om det finns en del fallgropar i förslaget. Man försöker förbättra cabotage­reglerna och få tydligare bestämmelser och regler med tillhörande tydliga straffsatser och kontrollmekanism att allt efterföljs. Målet är att minska och på sikt få bort social dumping inom EU.

”vi måste vara med i matchen!”

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hade, jag tror det var i sitt tal när han utsågs till ordförande, ett kraftigt inlägg där han flera gånger nämnde problematiken med social dumping inom EU. Även kommissionären för transporter, Violeta Bulc, har vid flera tillfällen tagit upp problemet, och just nu arbetar man som sagt med frågan i ett paket rörande vägtransporter.

Det är av största vikt att vi följer och aktivt deltar i det här arbetet. För om detta förslag blir bra för EU:s transportarbetare inom vägtransporter, så ska vi självklart driva frågan ännu hårdare om att få bort social dumping även inom sjöfarten i hela EU. Både vad det gäller inrikestrafiken och i den internationella trafiken mellan EU-länder, som egentligen borde räknas som inrikes fart och vara reglerad med ett bemanningsdirektiv (varför inte lägga ett förslag om detta från fackföreningarna inom EU, ETF och arbetsgivarna via den europeiska redareföreningen ECSA?).

Jag vill avluta med att rikta ett stort tack till Peter Lövkvist som i november slutar som generalsekreterare i NTF för att gå tillbaka till Svenska Transportarbetarförbundet. Han har gjort en mycket stor insats för alla nordiska transportarbetare. Han har även tillsammans med mig fört fram och ideligen pratat om vikten av svenskt sjöfolk i alla sammanhang. Det finns ingen annan på hela jorden som för fram detta, om inte vi är på möten eller förhandlingar och för er talan på plats.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk