Arbete pågår för jämställdhet

Under 2019 hölls utbildningen "Att göra jämställdhet" för samtliga sektionsstyrelser i Seko sjöfolk. Kommunikationsstrateg Amanda Mogensen (bilden) var en av kursledarna.

Om fyra år ska Seko sjöfolk ha uppnått jämställd representation på organisationens nyckelpositioner. Förra året genomfördes nästan alla delmål som planerat. 

Arbetet med Seko sjöfolks handlingsplan för jämställd representation fungerade bra under 2019, tycker ordförande Kenny Reinhold. Styrelsen lyckades uppfylla så gott som alla delmål för året. 

Bland annat hölls utbildningar med samtliga sektionsstyrelser och en förhandlingsutbildning för förtroendevalda kvinnor. En handbok i vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier togs fram, och Seko sjöfolk deltog aktivt inom branschsamarbetet #Vågrätt för att motverka diskriminering. 

– Ser vi till målen i handlingsplanen så har vi lyckats bra, måste man säga. Vi har uppfyllt nästan alla. Många handlar om utbildning och kompetensutveckling inom området för jämställdhet, säger Kenny Reinhold.

Annons

”Många av målen handlar om utbildning och kompetensutveckling”

När det gäller statistik och fördelningen mellan könen på nyckelpositioner inom organisationen är resultatet mer varierande. Med nyckelpositioner menas till exempel arbetsutskott, klubbstyrelse och sektionsstyrelser.

– Det ser bättre ut inom vissa delar, till exempel när det gäller sektionernas styrelser. Men ju mer makt det handlar om desto sämre ser det ut. Titta bara på Seko sjöfolks styrelse med en kvinna, och arbetsutskottet där vi är fyra män, säger Kenny Reinhold. 

Det övergripande målet för handlingsplanen är att Seko sjöfolk år 2024 ska ha jämställd representation; fördelningen mellan kvinnor och män på nyckelpositioner i organisationen ska motsvara fördelningen mellan kvinnor och män bland medlemmarna. I dagsläget är cirka 40 procent av Seko sjöfolks medlemmar kvinnor och 60 procent är män. 

– Att förändra strukturer och kulturer tar tid och det finns inga enkla lösningar. Men jag tycker att vi har kommit en bit på vägen. Det är tydligt att viljan finns, i de allra flesta fall, att vi ska ha en jämställd representation, men att vi inte alltid vet hur vi ska åstadkomma det, säger Kenny Reinhold. 

– Sedan får vi inte glömma att det också blir personligt, vilket gör det mer komplicerat och också konfliktfyllt. Ska fler kvinnor ta plats så blir det män, som jag själv, som måste flytta på sig, fortsätter han.

”Ju mer makt det handlar om desto sämre ser det ut”

Delmålen för 2020 handlar om att Seko sjöfolks styrelse i samråd med sektionerna ska ta fram mallar, riktlinjer, tips och råd för nya arbetsformer i syfte att öka delaktigheten inom organisationen. 

– Det handlar mycket om att använda och utveckla de demokratiska verktygen vid nomineringar, val och vanliga mötesrutiner. Här måste vi alla hjälpas åt, säger Kenny Reinhold.


Bakgrund

År 2018 antog Seko sjöfolks representantskap en verksamhetsplan för de tre kommande åren. En av målsättningarna är nya inkluderande arbetsformer och att styrelsen under dessa år ska ha tagit fram en handlingsplan för jämställd representation – alltså vad som ska göras för att alla beslutsfattande positioner eller andra positioner med inflytande inom organisationen ska fördelas så att könens andel av medlemskåren återspeglas. 

Förra året antog styrelsen en handlingsplan för jämställdhet, med mål och delmål som sedan följdes upp och uppdaterades i början av 2020. I samband med coronakrisen förändrades förutsättningarna och möjligheterna, och därför har styrelsen nu reviderat planen.

Läs också: Hon vill bredda rummet