Arbetet ombord är för tufft

Intendenturen är den yrkesgrupp som upplever att de har sämst social och organisatorisk arbetsmiljö. Bilden är en arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Mer än var tredje ombordanställd upplever så hög arbetsbelastning att de inte har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut, visar en undersökning som Transportstyrelsen gjort. Kränkande behandling och liten möjlighet till återhämtning tas också upp.

En femtedel av de som svarat på Transportstyrelsens enkät har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter inom schemalagd arbetstid. Lika många anser att arbetsbelastningen är för hög. 

27 procent upplever att de saknar möjlighet att arbeta i lugnare tempo efter arbetsintensiva perioder. En knapp fjärdedel av sjömännen anser att deras arbete inte är fritt från allvarliga olycksrisker.

– Vi är inte förvånade. Den här rapporten speglar både tidigare forskningsrapporter och det vi själva sett, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko sjöfolk.

Annons

Intendenturpersonalen upplever generellt en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö ombord. Även detta stämmer med Pelle Anderssons bild.

– Rapporten sätter fingret på problemet med personalbrist. Liten möjlighet till återhämtning och att inte ha inflytande över sina arbetsuppgifter är klassiska OSA-problem*. När den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte fungerar så är det en grogrund för kränkande särbehandling vilket rapporten också speglar, säger han.

“Rapporten sätter fingret på problemet med personalbrist”

Han tycker det är bra att Transportstyrelsen, som han ser det, äntligen börjar förstå allvaret.

– Den sociala biten är jätteviktig och påverkar både säkerhet och arbetsmiljö ute på fartygen. Dessutom blir rekryteringen lidande – är arbetsmiljön dålig är det svårt att hitta folk som vill jobba ombord.

I flera delar speglar rapporten den övriga arbetsmarknaden, menar Pelle Andersson.

– Vi sjömän är egentligen inte så unika som vi tror. Eventuellt sticker vi ut lite när det gäller kränkningar och maktförhållanden , vilket kan bero på de hierarkiska strukturer som oftast finns ombord på fartygen.

Transportstyrelsen ser allvarligt på resultatet av undersökningen.

– Arbetsmiljöfrågan måste prioriteras. Inte minst av redaren som är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord, säger Fredrik Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Det ska finnas rutiner för att hantera den här typen av arbetsmiljöproblem.

– Tyvärr får vi ibland signaler om att man inte alltid vill anmäla till exempel kränkningar. Vi arbetar därför hårt för att modernisera och förbättra vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön, säger Fredrik Jonsson.

Pelle Andersson vill se konkreta åtgärder. Facket har länge upplevt myndighetens tillsyn som bristfällig.

– Nu när OSA-föreskriften är på plats blir tillsynen lättare. Men Transportstyrelsen måste prioritera organisatoriska och sociala frågor och inte bara se till att fartyget har tillräcklig plåttjocklek och liknande.  

“Nu när OSA-föreskriften är på plats blir tillsynen lättare”

Bemanning och prioritering av arbetsuppgifter behöver ses över ombord, menar Pelle Andersson.

– Får man inte in tillräckligt med vikarier, som vi vet är ett problem, så måste man lätta på kraven om vad som ska hinnas med. Folk måste våga prata med sin närmaste chef utan att vara rädda för bestraffning. Och chefer måste få resurser att faktiskt förändra situationen för sina anställda, säger han.

*Organisatorisk och social arbetsmiljö