Avsliten kabel orsak till storbrand

Släckningsarbetet ombord på Almirante Storni fortsatte sedan fartyget anlöpt Göteborgs hamn. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

En avsliten förlängningskabel som lämnats strömförande var orsaken till branden ombord på Almirante Storni. Det har Haverikommissionen kommit fram till i sin slutrapport. Hanteringen av fartygsbranden var en av de mest omfattande i Sverige i modern tid.

Fartyget Almirante Storni var lastat med trävirke och på väg från Orrskär utanför Ljusne till Alexandria, Egypten den 4 december 2021. När fartyget skulle bunkra vid Vinga utanför Göteborg upptäcktes att lågor slog ut från lasten. En omfattande sjö- och miljöräddningsinsats inleddes, men branden kunde inte släckas ute till havs eftersom däckslasten behövde lossas för att komma åt brandhärdarna. 

Släckinsatsen tog mer än en vecka, vilket berodde på att det tog tid att lösa frågan om vilken hamn som skulle ta emot fartyget. Förutom att det var oklart hur man skulle gå tillväga, fanns frågetecken kring de rättsliga förhållandena och hur riskerna skulle hanteras. Först den 11 december kunde fartyget anlöpa Göteborgs hamn, och den 14 december avslutades släckningsarbetet.

En brandplatsundersökning genomfördes under lossningen i Skandiahamnen. Då hittades en förlängningskabel som sannolikt var resterna av en kabel som använts till belysning vid lastningen i Orrskär. När fartyget avgick slets förlängningskabeln av och lämnades strömförande.

Annons

Det sätt som virkespaketen var lastade på gjorde också att branden snabbt kunde spridas i virkeslasten.

Ur Haverikommissionens slutrapport

Efter att flera andra brandorsaker kunde uteslutas, bedömdes som sannolikt att en ljusbåge i förlängningskabeln antänt virkeslasten. Det sätt som virkespaketen var lastade på gjorde också att branden snabbt kunde spridas i virkeslasten.

Hanteringen av fartygsbranden var en av de mest omfattande i modern tid i Sverige. Det ger möjlighet till unika lärdomar, skriver Haverikommissionen i sin slutrapport. Kommissionen menar att det är väsentligt att hanteringen utvärderas gemensamt av flera berörda aktörer för att ta tillvara dessa lärdomar. Vidare att det finns skäl att stärka hanteringen av fartyg i behov av assistans. Exakt vilka åtgärder som behöver vidtas behöver dock utredas.

Inga människor skadades och det uppstod inga utsläpp av farliga ämnen under hanteringen av branden. 

Haverikommissionen avslutar rapporten med att ge säkerhetsrekommendationer till berörda myndigheter. 

Regeringen rekommenderas att utreda och vidta åtgärder för att fartyg i behov av assistans ska tas emot på ett effektivt sätt, samt att se till att berörda kommuner inkluderas i arbetet med att ta fram planer för att ta emot fartyg i behov av assistans.

Transportstyrelsen rekommenderas att ”skyndsamt slutföra arbetet med att utarbeta planer för att ta emot fartyg i behov av assistans”. 

Kustbevakningen rekommenderas bland annat att utvärdera släckmetoder och fartygens utformning för den aktuella typen av insats.