Brister vad gäller vilotid och förtöjning i Östersjö-sjöfarten

RSI, Responsible Shipping Initiative, arbetar för att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Foto: RSI

En viss förbättring – men flera brister återstår att åtgärda inom sjöfarten på Östersjön och Nordsjön, bland annat vad gäller vilotider och förtöjning. Det visar den nya inspektionsrapporten för 2022 från RSI.

Rederier som opererar på Östersjön får allt svårare att rekrytera erfarna och behöriga besättningar till sina fartyg. Det är en utveckling som oroar, skriver RSI i sin inspektionsrapport för 2022. 

RSI, Responsible Shipping Initiative, är en icke vinstdrivande förening som bildades 2019 i syfte att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Medlemmar i föreningen är Södra, EFO, Lantmännen, Stockholm Exergi, BillerudKorsnäs och SSAB.

Inspektioner ombord på fartyg har utförts kontinuerligt sedan föreningens bildande, och nu efter drygt tre års samarbete börjar föreningen få ett omfattande material av utförda inspektioner och en större kunskap om hur situationen ser ut på de fartyg som används.

Annons

De brister som noterats vid inspektionerna under 2022 ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år och handlar bland annat om vilotid, reseplanering och förtöjning:

  • Exempelvis är det ett krav att vilotid för all personal ombord redovisas. Enligt RSI finns det indikationer på att några av de inspekterade fartygen inte uppfyller de kraven.
  • En annan brist har hittats i reseplaneringen, som vid flera inspektioner visat sig inte vara utförd enligt internationella regelverk. Godkända elektroniska sjökort har också saknats i större utsträckning.
  • Även förtöjning har visat sig vara bristfällig på fartygen. Vanligast var otillräckligt underhåll av utrustning på däck med slitage på förtöjningstrossar som följd. 

Den positiva förändring man kunnat se handlar om förbättrade rutiner kring alkoholpolicy och testning.

– Kunskapen ger oss en unik möjlighet att ha konstruktiva dialoger med våra redare om standarder och säkerhet och hur vi tillsammans med dem kan fortsätta höja nivån på arbetet med sjösäkerhet, arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljö ombord på båtarna. För oss är det angeläget att vi löpande granskar de fartyg vi använder i vår verksamhet, säger Sebastian Tamm, logistikchef på EFO, i ett pressmeddelande.

RSI ser också en fara i att rederier får allt svårare att rekrytera erfarna och behöriga besättningar till sina fartyg.
”Det är en utveckling som oroar eftersom vi kunnat se tecken på att besättningarna på vissa av de fartyg vi inspekterat kan ha svårt att på tillräckligt säkert sätt klara av sina uppgifter”, skriver RSI i pressmeddelandet.

Seko sjöfolk ser mycket positivt på det arbete som RSI utför.
– Det arbete som RSI gör är både viktigt och helt avgörande för att det ska kunna finnas svenskflaggat och svenskkontrollerat tonnage inom det här segmentet, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Det är nästan ingen annan som gör den här typen av inspektioner. När myndigheter går ombord tittar de mer på hårdvaran än mjukvaran. RSI verkar vara måna om ombordpersonalens väl och ve också.