Domslut räddar svensk flagg för Sigrid

M/S Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt avfall. Det byggdes för att klara de högsta krav både när det gäller sjöfart och kärnbränslehantering. Fartyget har dubbelt skrov med extra förstärkningar och vattentäta skott. Lastrummet är exempelvis strålskärmat med mellan 10 till 35 cm betong i väggarna. Foto: Lasse Modin, SKB

Delegationen för sjöfartsstöd fick bakläxa i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter tre år får Furetank och SKB, Svensk Kärnbränslehantering, rätt till sjöfartsstöd för M/S Sigrid. Domslutet var förmodligen avgörande för att ha kvar Sigrid under svensk flagg.

– Domen stärker SKB:s möjligheter att behålla M/S Sigrid under svensk flagg, säger Anna Wikmark, chef för transportenheten på SKB.

Som Sjömannen berättat om tidigare miste M/S Sigrid sin rätt till sjöfartsstöd efter att den nya förordningen för stöd trädde i kraft 2014. Delegationen för sjöfartsstöd menade att Sigrid inte uppfyllde de nya konkurrensvillkoren i förordningen.

Detta blev starten på drygt tre år av rättsliga processer som nu avgjorts till slut. Högsta Förvaltningsdomstolen menar att Sigrid visst är utsatt för internationell konkurrens – det är den typ av trafik som fartyget normalt utför som ska vara utsatt för internationell konkurrens, inte varje enskilt transportuppdrag i sig. ”Delegationen för sjöfartsstöd har därför inte haft fog för att på den angivna grunden fastställa Furetanks stödbelopp till noll kronor”, skriver rätten i domslutet.

”Delegationen för sjöfartsstöd har inte haft fog för att fastställa Furetanks stödbelopp till noll kronor”

– Utfallet är mycket glädjande för oss, säger Lars Höglund, vd för Furetank i ett uttalande till branschorganisationen Svensk Sjöfart. Under tre år har Delegationen hållit inne med stöd och det är därför nu en stor lättnad att vi äntligen fick rätt. Om det inte vore för att vi haft ett så stort företag som SKB som stöttat oss hade vi inte kunnat överklaga och därmed tvingats flagga ut från Sverige för länge sen.

Annons

Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterar i domskälen att det inte finns någon vägledning i förarbetena hur konkurrensvillkoret i förordningen ska tydas. Tolkningen bör därför grundas på bestämmelsens ordalydelse och syfte, menar rätten. Det har således inte någon betydelse hur varje enskilt transportuppdrag erhållits och inte heller om fartyget utför uppdrag åt sin ägare eller åt någon annan. Däremot krävs att den sökande visar att liknande transporter utförs av andra fartyg på den internationella sjöfartsmarknaden.

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, menar att domen kan få betydelse för fler aktörer inom svensk sjöfart.

– Det är glädjande att se att det konkurrensbegrepp kallat ”utmaningsbara marknader” testas i praktiken. Den teorin bygger på att när hotbilden finns om att någon annan aktör kan gå in på marknaden är det tillräckligt för att befintlig aktör måste bete sig som om marknaden är utsatt för vad man i praktiken ser som perfekt konkurrens. Så ser det ofta ut i transportområdet generellt och kanske särskilt inom sjöfarten, säger Rikard Engström.

“Om det inte vore för att vi haft ett så stort företag som SKB som stöttat oss hade vi inte kunnat överklaga”

Även Lars Höglund hoppas att domen kan få en större betydelse för sjöfarten.

– Svenska rederier som ofta är familjeägda har inte alltid kapacitet att driva rättsfall på detta sätt och vi hoppas därför att detta fall kan vara till hjälp och blir något positivt för hela den svenska sjöfartsbranschen, säger han.


  • SKB, Svensk Kärnbränslehantering äger M/S Sigrid och Furetank Rederi AB driver och bemannar fartyget.
  • M/S Sigrid transporterar i huvudsak radioaktivt avfall mellan de svenska kärnkraftverken och SKB:s anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. Fartyget utför även samma typ av uppdrag för utländska kraftbolag, bland annat transporterar Sigrid färskt bränsle åt svenska och internationella bränsletillverkare.

Läs även: Sigrid förlorade stödet