Eget ansvar ersätter besiktningar

Nytt regelverk för fartygskontroller. Än så länge gäller de nya reglerna bara nybyggnationer och inflaggningar, men efter första april 2018 kommer även befintliga, certifierade fartyg att omfattas av systemet. Illustration: Jörgen Tiger

Ett helt nytt regelverk för utrustning och konstruktion av nybyggda fartyg gäller sedan i somras. Från första april nästa år omfattas även befintliga fartyg av bestämmelserna.

Nu talar regelverket inte längre om hur konstruktioner och teknisk utrustning ombord ska se ut. Istället beskrivs de funktioner som ska finnas på fartyget, sedan är det upp till varje rederi att välja de lösningar man anser passar den egna verksamheten bäst. Med det nya regelverket upphör också de periodiska besiktningarna av fartygen och ersätts av ett system med egenkontroller och riskbaserad tillsyn.

– Det innebär att de fartyg som tidigare saknat system för egenkontroller blir skyldiga att införa det, säger Fredrik Hellsberg, chef för sektionen för sjöfartstillsyn på Transportstyrelsen. Och antagligen är det genom egenkontrollerna som besättningarna kommer att märka av den här förändringen.

Än så länge gäller det nya regelverket bara nybyggnationer och inflaggningar, men efter första april nästa år kommer även befintliga, certifierade fartyg att omfattas av systemet.

Annons

– Egenkontroller innebär ett visst merarbete för fartygen och att vissa arbetsuppgifter flyttas från Transportstyrelsen till rederierna. Därför sänker vi också den årliga avgiften för den periodiska besiktningen. Att precisera avgiften går inte, det beror på fartygstyp, fartområde och storlek men generellt handlar det om ganska stora sänkningar, säger Fredrik Hellsberg.

I april 2019 kommer även mindre båtar, som idag inte är certifierade, att införlivas i systemet. För Transportstyrelsen innebär det mellan 3 000 till 4 000 fler båtar att utöva tillsyn på, däribland taxibåtar och ribbåtar som används inom turistnäring och för event.

– Vi förändrar också sättet vi genomför tillsynen på. Våra inspektörer kommer framför allt att säkerställa att egenkontrollerna fungerar och inte gå in så mycket på tekniska detaljer som man gör idag, säger Fredrik Hellsberg.

Även systemet för vilka fartyg myndigheten väljer att inspektera håller på att arbetas om. Framöver ska utgångspunkten för en inspektion vara fartygets bedömda risk. Ett antal riskkriterier tas nu fram där exempelvis passagerartrafik innebär en större risk än timmerfrakter och tankfartyg har en högre riskfaktor än torrlastare. Fartyg med höga riskpoäng kommer att inspekteras oftare än dem med låga.

– Bedöms risken som hög kan det handla om två inspektioner per år medan de med låg risk kommer att kontrolleras mer sällan. Systemet är fortfarande under utveckling, men vi hoppas ha det på plats till i april nästa år, säger Fredrik Hellsberg.

 

Läs även om nya bemanningsregler i skärgårdstrafiken: Nya regler för bemanning

Läs mer: Kontrollen saknas i förslaget