Elfel kan få svåra följder

Skräckexempel på kabelhärvor. Här har slutligen kablarna börjat att brinna. Foto: Saeed Mohebbi

Bränder, utslagen elektronik och elchocker. Brister i elsäkerheten ombord kan få allvarliga konsekvenser och mest problem är det inom det mindre tonnaget. Det säger Saeed Mohebbi, elssäkerhetsansvarig på Transportstyrelsen.  

Generellt är elsäkerheten på svenska fartyg god, enligt Saeed Mohebbi. Men under sina år på myndigheten, har han sett exempel på både bra och dålig elhantering.

– På vissa fartyg är allt tipptopp med korrekta dragningar och installationer helt enligt regelverket. På andra har det varit skrämmande dåligt skött med hemmabyggen som inte uppfyller några normer alls och med felaktiga dragningar och montage.

Annons
Saeed Mohebbi

Många gånger, säger han, går en skiljelinje mellan det större och det mindre tonnaget. Stora fartyg med el- och fartygsingenjörer ombord har ofta bra kompetens och kontroll på fartygets elsystem och gällande regelverk. På mindre fartyg, där det saknas personal med bakgrund inom el, kan det uppstå problem.

– Om kompetensen inte finns hos besättningen måste man anlita folk iland och det är inte säkert att landelektriker har kunskap om de regler som gäller för fartyg. I land styrs elinstallationens ansvarsområde och utförande av Elsäkerhetsverket medan det till sjöss styrs av Transportstyrelsen.

Felaktiga kabeldragningar och installationer som inte följer regelverket kan få ödesdigra konsekvenser. Elchock kan ge allvarliga skador, även när det handlar om lågspänning. För klena kablar till en för hög säkring eller felaktigt utförda elarbeten kan orsaka bränder och är de elektroniska enheterna ombord inte elektromagnetiskt kompatibla kan central utrustning, såsom radio eller radar, slås ut.

– Det är väldigt viktigt att man inte försöker göra dragningar själv utan anlitar folk med rätt kompetens. Och man ska komma ihåg att det alltid är redarens och befälhavarens ansvar att elsäkerheten ombord uppfyller de krav som finns, säger Saeed Mohebbi.

Under senare år har det skett omfattande förändringar i elsäkerheten. Det på grund av det nya regelverket för nationella fartyg (TSFS 2017:26) som trädde ikraft förra året.

– Den nya föreskriften är funktionsbaserad och väldigt allmänt hållen och ger redaren större möjligheter att uppfylla säkerheten. De flesta preskriptiva kraven är borttagna från föreskriften och ligger nu istället som kompletterande upplysningar, säger Saeed Mohebbi.

Något som också påverkar elsäkerheten är den nya teknik som kommer ombord på fartygen. Exempelvis har anslutning till landel blivit vanligt på större fartyg i samband med hamnuppehållen, vilket ställer krav på hantering av högspänning. Även nya framdrivningssystem påverkar elmiljön ombord och Saeed Mohebbi berättar att han nyligen gav ut riktlinjer för hantering av batteridrivna fartyg.

– Svenska föreskrifter som är relaterade till sjöfart bygger normalt på det internationella regelverket Sola, men deras arbete släpar efter eftersom det utformas av IMO [International maritime organization, red. anm.] där över 150 medlemsländer ska komma överens. Utveckling av internationella regelverk kan ta flera år och sedan ytterligare ett par år innan det är implementerat i svensk rätt. Om vi ser att regelarbetet inte hinner med den tekniska utvecklingen och Transportstyrelsen saknar regelverk inom ett nytt område så försöker jag, tillsammans med branschen, ta fram riktlinjer så att el- och sjösäkerheten upprätthålls.

Samtidigt sker ändringar i regelverket kring elektriska installationer iland och den första juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag ikraft. Hur det påverkar sjöfarten är ännu oklart, men det pågår ett arbete med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis bemannade maskinrum. Det kommer slutföras under året.

Läs även: Bristande elsäkerhet en stor olycksfara


Vill du veta mer om vad som gäller för elsäkerheten till sjöss? Transportstyrelsen har mer infomation om elinstallationer här. Och till publikationer här.