Enklare att rapportera olyckor

– Det är många som missar att rapportera, säger Patrik Jönsson, analytiker på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning. Foto: Transportstyrelsen

Ett nytt och enklare formulär ska underlätta vid rapporteringen av sjöolyckor och tillbud till Transportstyrelsen.

För att kunna förbättra sjösäkerheten är det viktigt för Transportstyrelsen att få veta vad som inträffar till sjöss. Därför har myndigheten nu förenklat både formulär samt reglerna kring rapportering.

– De som arbetar till sjöss ska rapportera in tillbud och olyckor till oss för att vi ska kunna arbeta så bra som möjligt med sjösäkerhetsfrågor, säger Patrik Jönsson, analytiker på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning. Det är många som missar att rapportera vilket är olyckligt då rapporteringen är nödvändig och dessutom lagstadgad.

Förra året skickades få rapporter in, jämfört med exempelvis luftfarten.

Annons

– Dessa låga siffror får oss att reagera eftersom vi vet att det sker fler tillbud inom sjöfarten. Vi tror att det möjligen handlar om okunskap eller olika syn på vad som är en olycka och ett tillbud, säger Patrik Jönsson. I vår nya föreskrift har vi bland annat definierat vad som menas med ett tillbud eller en olycka till sjöss och vad som skiljer dem åt.

Exempel på tillbud är maskinhaveri, ett fartyg som nästan går på grund (kanske en felutmärkning i farleden) och händelser vid förtöjning, lastning och lossning (till exempel att trossen går av).

Handlar det om ett tillbud eller en olycka är det alltid till Transportstyrelsen man ska rapportera, förklarar myndigheten. Många sjömän tror, enligt Transportstyrelsen, att arbetsplatsolyckor ombord eller kring fartyget ska rapporteras till Arbetsmiljöverket, men även dessa ska i princip alltid skickas till Transportstyrelsen.

För att rapportera in en olycka eller ett tillbud använder du ett formulär som finns på Transportstyrelsens webbplats. Det nya formuläret är enligt myndigheten betydligt enklare och mindre omfattande än det gamla. Med dessa förändringar hoppas Transportstyrelsen på att fler skickar in sina rapporter. Det är ju sjösäkerheten det handlar om.

– Med hjälp av rapporteringen kan vi rikta in oss på att arbeta med de områden inom sjöfarten där det behövs. Vi vill också förebygga arbetsplatsolyckor för personalen ombord och skapa en bättre arbetsmiljö. Vet vi vilka tillbud och olyckor som sker kan vi hjälpa till att förbättra deras arbetsmiljö, säger Patrik Jönsson.

En olycka är både tragisk för de som drabbas och kostar mycket pengar för redaren. En ökad rapportering leder till större kunskap hos Transportstyrelsen, som då kan utöva bättre tillsyn på rätt saker och arbeta med förebyggande sjösäkerhetsarbete som förhindrar att liknande olyckor inträffar i framtiden och i slutändan leder till minskade kostnader för redaren.

– Vi får en klarare bild av vad som faktiskt inträffar, något som även skulle underlätta vid vårt tillsynsarbete. Idag måste vi göra tillsyn på hela fartyget, men om vi får in rapporter om vilka tillbud som sker skulle vi istället kunna rikta in tillsynen på rätt saker, alltså utöva en riskbaserad tillsyn, och på så sätt spara både tid och pengar, säger Patrik Jönsson.

Rapporterna används även till att skriva en årlig sjösäkerhetsöversikt med statistik uppdelat på fartygstyp. Statistiken visar exempelvis att många allvarliga olyckor inträffar på ribbåtar och pråmar.

Statistiken och rapporterna har flera användningsområden, exempelvis för utredningar hos statens haverikommission, för forskning och för sjöfartsverkets infrastruktur.