Fem sjöfartsfrågor till politikerna inför valet

Läs vad riksdagspartierna vill göra för svensk sjöfart i Sjömannens valenkät.

Hur ser riksdagspartierna på svensk sjöfarts framtid, och hur vill partierna stärka branschen?

Sjömannen ställde fem frågor till partiernas representanter i trafikutskottet
om vad sjöfarten kan förvänta sig i valets kölvatten.

 

 • Vad har ditt parti för vision för svensk sjöfart? Är det viktigt att sjöfart, allt från lastfartyg till färjor, som trafikerar Sverige är svenskflaggad?

Pia Nilsson, Socialdemokraterna

Vi vill se en starkare och än mer konkurrenskraftig svensk sjöfart i framtiden. För oss är det viktigt med svenskflaggade fartyg. Fler svenskregistrerade fartyg är viktigt för jobben i Sverige och för att behålla kompetensen inom hela sjöfartsklustret. För att underlätta inflaggning vill vi bland annat ha en gemensam inflaggningsportal och förhandsbesked om sjöfartsstöd.

Annons

“vi vill ha en gemensam inflaggningsportal och förhandsbesked om sjöfartsstöd”

Pia Nilsson, Socialdemokraterna

Birger Lahti, Vänsterpartiet

Att rena sjöfartens utsläpp och genomföra en konsekvent satsning på att öka andelen godstransporter med sjöfart och järnväg är en nödvändig åtgärd i omställningen till ett hållbart transportsystem. Vänsterpartiet verkar för en ekologiskt hållbar handelsflotta med stor andel svenskflaggade handelsfartyg där goda arbetsvillkor råder och där det dessutom ges större utrymme att öka volymen gods och resande inom sjöfarten.


Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Ja, en svenskflaggad sjöfart behövs för att höja standarden när det gäller miljö, säkerhet och arbetsvillkor i sjöfarten.

Sjöfarten är med avseende på luftmotstånd och friktion mycket energieffektivt för godstransporter. Även om potentialen för hållbara drivmedel och elektrifiering utnyttjas fullt ut så är minskad energianvändning helt nödvändigt för att klara klimatmålen. Vattenvägen är även väldigt prisvärd vad gäller investeringar och underhåll jämfört med landbaserade transporter.


Jessica Rosencrantz, Moderaterna

För att svensk industri ska stå sig på världsmarknaden krävs en konkurrenskraftig sjöfart. Vi vill frakta mer gods till sjöss. Det frigör kapacitet från andra transportsystem och bidrar till jobb och tillväxt, samtidigt som det minskar Sveriges klimatpåverkan.

Vi vill se fler svenskflaggade rederier, inte minst för att säkra Sveriges möjligheter att påverka i miljö- och säkerhetsfrågor i internationella forum. Det skulle även främja innovation, och bidra till fler praktikplatser för sjömän.

Jessica Rosencrantz, Moderaterna

Anders Åkesson, Centerpartiet

Sjöfarten är enormt viktig för en fungerande svensk industri, handel och välfärd. Det är då extra viktigt med likvärdig konkurrens globalt. Därför vill Centerpartiet att Sverige ska ställa hårda miljö- och säkerhetskrav på den internationella sjöfarten.

Med höjd internationell standard avseende säkerhet, sociala villkor och miljö samt ett förbättrat svenskt förfarande som flaggningsnation finns det förutsättningar för en inflaggning av tonnage till Sverige.

“Sverige ska ställa hårda miljö- och säkerhetskrav på den internationella sjöfarten”


Nina Lundström, Liberalerna

Liberalerna anser att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Sveriges hamnar och vattenvägar betyder mycket för att avlasta vägnätet och minska klimatbelastningen. Men den svenska sjöfarten står inför stora utmaningar med hård konkurrens. De senaste åren har antalet svenskflaggade fartyg minskat. För att denna trend ska kunna vända krävs minskade kostnader i form av lägre skatter för skatter och avgifter i Sverige.


Robert Halef, Kristdemokraterna

Svensk sjöfart är mycket viktig för Sveriges utveckling samt konkurrenskraft. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Genom en stor svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten. Kristdemokraterna vill öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Sjötransporter är det mest miljövänliga transportslaget för gods.


Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna

Vår vision är att svensk sjöfart växer kraftigt och blir en mycket större del av transportkedjan nationellt. Det finns flera aspekter varför det är viktigt med svenskflaggade fartyg, ett är att fler arbeten skapas och att vi därigenom kan säkra praktikplatser för sjöfartsstudenter.


 • Vad kan sjömän i Sverige förvänta sig av ditt parti om de röstar på er? Vilka åtgärder avser ni vidta för svensk sjöfart och när?

Pia Nilsson, Socialdemokraterna

De som röstar på Socialdemokraterna kan förvänta sig fortsatta satsningar på sjöfarten. Vi har under denna mandatperiod gjort flera viktiga första satsningar genom tonnageskatt, ECO-bonus och viktiga satsningar på infrastruktur för sjöfart. Under kommande mandatperiod vill vi bygga vidare på de här satsningarna. Vi vill skapa bättre förutsättningar för att frakta mer gods på kustnära farleder och inlandssjöfarten. Sjöfarten spelar en avgörande roll om vi ska minska utsläppen från transportsektorn.


Birger Lahti, Vänsterpartiet

Vi vill stärka förutsättningarna för svenskflaggade handelsfartyg med goda arbetsvillkor. Vi vill införa styrmedel som gör det mer gynnsamt att transportera gods med inlands- och kustsjöfart. En nationell strategi som tydliggör statens ambitioner att stärka sjöfartens potential inom godstransporter bör tas fram. Mål och tidslinjer bör ingå i en handlingsplan för att konkretisera strategin.

Vi anser att efterlevnaden av sjöarbetskonventionen bör stärkas för att ombordanställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Birger Lahti, Vänsterpartiet

Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Här är några förslag som MP står bakom:

 • Inför en vägslitageskatt/kilometerskatt för lastbilstransporter.
 • Farledsavgifter utformade efter en bonus malus-princip. Sänkta farledsavgifter för de fartyg som gör flera stopp och har hög klimat prestanda/låga emissioner som finansieras av fartyg med låg miljöprestanda/höga emissioner.
 • Ändra klassificering av inre vattenvägar – godkänn hela stråk så att pråmar på affärsmässiga grunder kan avlasta vägnätet.
 • Lotskrav endast när det är säkerhetsmässigt motiverat.
 • Genomför det ECO-bonus-system som MP har tagit initiativ till och finns med i budgeten.

“Inför en vägslitageskatt/kilometerskatt för lastbilstransporter”


Jessica Rosencrantz, Moderaterna

Alliansregeringen tog initiativ till att införa tonnageskatten. Samtidigt kan vi konstatera att systemet kan bli mer inkluderande. Därför vill Moderaterna se över möjligheten att modifiera tonnageskattesystemet. Vi vill säkerställa en god tillgänglighet till och från våra hamnar i samverkan med branschen. Tåg och lastbilar ska utan svårigheter kunna lasta om i våra hamnar.

Vi vill även utreda möjligheten till förhandsbesked för att öka sjöfartsstödets förutsebarhet.

“vi vill se över möjligheten att modifiera tonnageskattesystemet”


Anders Åkesson, Centerpartiet

Centerpartiet vill:

 • verka för ett transportslagsövergripande synsätt i all trafik- och samhällsplanering
 • att sjöfarten ingår i handeln med utsläppsrätter, även utsläppsrätter för kväve- och svaveloxider
 • att Sverige driver stränga miljö- och säkerhetskrav inom de internationella sjöfartsorganen
 • att fartyg som inte uppfyller miljökraven inte får lov att trafikera Östersjön
 • se över avgifter för inhemska vattenvägar och farleder
 • ­se en grön skatteväxling där fartyg med klimateffektiv teknik får lägre avgifter och fartyg med högre utsläpp får höjda avgifter
 • utveckla inre vattenvägar och kustsjöfart

Nina Lundström, Liberalerna

Förbered Göteborgs hamn fullt ut för trafik med större fartyg. Om så inte sker är det risk att gods istället lastas om i andra stora hamnar, och Sverige förlorar en stor konkurrensfördel. Vid åtgärder i de så kallade core-hamnarna har staten ett ansvar att medverka till nödvändiga följdinvesteringar inom hamnområdena.

Den kustnära och inre sjöfarten bör utvecklas. Vi vill att Sverige följer EU:s regler utan onödiga särkrav. Det behövs även nya slussar i Trollhättekanal som senast måste vara på plats 2029.

Nina Lundström, Liberalerna

Robert Halef, Kristdemokraterna

 • Företag ska bara behöva lämna en uppgift en gång till myndigheterna och sedan slussas vidare till aktuell myndighet. Det minskar tiden som rederierna behöver lägga på administration
 • Ett effektivt kontrollsystem för att säkerställa efterlevnaden av svaveldirektivet så att det lönar sig för rederier att göra rätt
 • Ge Trafikverket i uppdrag att samverka med kommuner och regioner för att stödja utbyggnaden av kollektivtrafiken på vatten
 • Höj kapaciteten för inrikes godstransporter via sjövägen

“kontrollsystem för att säkerställa efterlevnaden av svaveldirektivet”


Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna

Med en röst på Sverigedemokraterna kan sjömännen känna sig trygga i att de har röstat på ett parti som kan sjöfart och som vill att svensk sjöfart ska växa kraftigt. Vi arbetar redan nu med att stärka svensk sjöfart genom att få bort de orättvisa sjöfartsavgifter som tynger sjöfarten och hindrar redare att satsa på exempelvis pråmtrafik. Vi menar att lotsplikten behöver ses över och för att minska kostnader är vi även öppna för digital- och  distans lots.


 • Blå Tillväxt, de sjöfackliga organisationerna och föreningen Svensk Sjöfarts samverkansforum, har tre önskemål för att stärka sjöfartsbranschen i Sverige:

 1. Förenkla och harmonisera regelverket för sjöfartsstöd så att det fungerar med övrig lagsstiftning och förordningar, bland annat bör frågan om sjöinkomst, sjöfartsstöd och tonnagebeskattning får samma bedömningsgrunder.
 2. Att säkerställa en långsiktig och förutsägbar nettomodell, med en återgång till den ursprungliga principen om full ersättning för skatt och arbetsgivaravgifter på ombordanställdas löner.
 3. Att tillsätta ett partsöverskridande sjöfartsråd där rederier, fackförbund, marina utrustningsföretag, hamnar, skolor, akademi, med flera, samverkar med politiska institutioner och myndigheter för att bidra med kompetens och förslag på åtgärder för utveckling.
 • Hur ställer sig du, och ditt parti, till dessa önskemål?

Pia Nilsson, Socialdemokraterna

Den S-ledda regeringen har i sin godsstrategi presenterat förslag som går i denna riktning. Vi vill införa ett nationellt transportråd som ska följa upp att strategin genomförs, inrätta en nationell samordnare för ökad inrikes- och närsjöfart och förhandsbesked om sjöfartsstöd.

Vårt mål är att få mer trafik på sjön och vi är öppna för att justera lagstiftningen om det behövs. Men det är viktigt att alla förändringar görs för att få en förutsägbar och långsiktigt hållbar lagstiftning.


Birger Lahti, Vänsterpartiet

Vi har inte i detalj tagit ställning till samtliga dessa förslag, men delar i stort inriktningen mot ett harmoniserat regelverk för att stärka svensk sjöfart. Vi ser även positivt på att inrätta ett partsöverskridande sjöfartsråd för att ta fram förslag som stärker konkurrenskraften och hållbarheten.


Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Vi är positiva till alla förslagen. Men de räcker inte för att sjöfartens potential ska tas tillvara. Det behövs mer (se förslag i tidigare fråga).

Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Jessica Rosencrantz, Moderaterna

 1. Moderaterna kommer att verka för regelförenklingar och en minskad administrativ börda. Därtill vill vi se över utformningen av tonnageskatten för att göra systemet mer inkluderande.
 2. En konkurrenskraftig och hållbar sjöfart kräver att politiken förser sjöfartsnäringen med förutsägbara och långsiktigt konsekventa villkor.
 3. Vi vill föra en dialog med berörda parter om hur det samarbetet bäst kan organiseras för att främja en positiv utveckling av svensk sjöfart.

Anders Åkesson, Centerpartiet

De tre önskemålen ringar in tydliga behov för sjöfarten och vi är beredda att, tillsammans med näringen, arbeta för att förverkliga dessa tre.

Därutöver kämpar Centerpartiet för bättre förutsättningar för all företagsamhet i Sverige eftersom det är där jobben skapas. Vi vill generellt se mindre regelkrångel för företag och lägre kostnader för att anställa. Det gäller även våra rederier. Centerpartiet vill att svenska rederier ska få förutsättningar att konkurrera på samma villkor som utländska.

Anders Åkesson, Centerpartiet

Nina Lundström, Liberalerna

 1. Skattevillkoren för svensk rederinäring måste bli konkurrenskraftiga. Man bör se över om de begränsningar som finns i systemet bör ändras, till exempel den nedre gränsen om 100 bruttoton.
 2. Sjöfarten är en näring som konkurrerar på internationella villkor och det måste man ta hänsyn till när vi fattar beslut.
 3. Samverkan och dialog är alltid positivt. Om det ska ske just i ett ”partsöverskridande sjöfartsråd” är svårt att säga. Det kanske går att utnyttja redan existerande strukturer.

Robert Halef, Kristdemokraterna

 1. Kristdemokraterna har varit pådrivande för genomförandet av en tonnageskatt. Syftet var att den svenska sjöfarten skulle ha jämbördiga villkor med omvärlden. Det finns anledning att följa upp den svenska sjöfartens konkurrenskraft men i nuläget har Kristdemokraterna inget konkret förslag.
 2. Frågan behöver ses över, Kristdemokraterna är inte främmande för att hitta en långsiktig lösning.
 3. Bra förslag.

Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna

Det är viktigt att regler är tydliga och förutsägbara. Sverigedemokraterna vill införa ett sjöfartsråd som är regeringen behjälplig med frågor som rör sjöfarten samt hamnarna.

“Sverigedemokraterna vill införa ett sjöfartsråd”


 • Behövs det en Fair Freight-märkning, ett etiskt certifieringssystem, som garanterar att transporter följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt? Om ja, vad är ditt parti beredda att göra för att stödja en sådan utveckling?

Pia Nilsson, Socialdemokraterna

Alla initiativ som leder till schystare villkor och mer ordning och reda i sjöfarten är positivt. Socialdemokraterna stödjer ett sådant arbete men det är viktigt att det sker inom branschen i första hand.


Birger Lahti, Vänsterpartiet

Ja, vi välkomnar ett sådant initiativ för att stärka sociala rättigheter. Vi anser att det i statliga upphandlingar och exportsatsningar bör ställas krav på att man garanterat följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

“det bör ställas krav i statliga upphandlingar och exportsatsningar”


Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Ja, som trafikpolitisk talesperson i MP har jag i artiklar och samt på annat sätt verkat för Fair Freight. Bör kompletteras med ett förbud i Östersjön när det gäller fartyg som inte har ITF-avtal med personalen.


Jessica Rosencrantz, Moderaterna

Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland i det internationella arbetet för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, även inom sjöfarten. Etiska certifieringssystem är ett av många verktyg som underlättar för konsumenter och näringsidkare att göra informerade val när det kommer till köp av transporttjänster. Branschinitiativ som syftar till att bidra till detta är därför mycket välkomna.


Anders Åkesson, Centerpartiet

Centerpartiet anser att transporter skall ses som en del av produktionen av varan eller tjänsten och därmed underställas samma krav på ordning och reda avseende sociala och miljömässiga villkor. Arbetet måste bedrivas transportslagsövergripande det vill säga omfatta hela kedjan av transportörer. Det utökade ”beställaransvar” riksdagen nyligen beslutat om är inte tillräckligt men ett första steg, även sjötransporten måste ingå i detta ansvar.


Nina Lundström, Liberalerna

Liberalerna är positiva till seriösa marknadsbaserade certifieringssystem så att konsumenterna själva lättare kan avgöra sin konsumtionsval.


Robert Halef, Kristdemokraterna

Sjöfarten är en internationell bransch. Därför är det viktigt att det finns ett internationellt kontrollsystem av regler, arbetsvillkor och liknande. Detta bör i första hand skötas inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Robert Halef, Kristdemokraterna

Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna

Att följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt är för oss självklart. Finns ett behov av Fair Freight-märkning är vi positiva till samtal med sjöfarten för att se över möjligheten att införa en sådan.


 • Svensk sjöfart börjar få svårt att rekrytera vissa kategorier personal. Samtidigt finns färre utbildningsplatser än tidigare inom skolväsendet. Hur vill ditt parti säkra återväxten inom sjömansyrket?

Pia Nilsson, Socialdemokraterna

Regeringen har i godsstrategin bland annat pekat ut bristen på personal inom sjöfarten som ett problem. Vi har satsat på yrkesutbildningar och en effektivare lotsutbildning för att nämna två konkreta exempel för att säkra kompetensen i framtiden.


Birger Lahti, Vänsterpartiet

Vi tror att det krävs ett flertal åtgärder, både från staten och näringen för att stärka återväxten. Vi vill stärka studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet och är beredda att lyssna på förslag på andra lämpliga åtgärder så att svensk sjöfart i framtiden har personal i den utsträckning som krävs.


Karin Svensson Smith, Miljöpartiet

Fler utbildningsplatser och bättre villkor för svensk sjöfartsnäring.


Jessica Rosencrantz, Moderaterna

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i svensk politik och få bukt med kompetensbristen som råder inom flera sektorer i Sverige, däribland sjöfarten. Vi vill därför verka för att öka sjöfartsbranschens attraktivitet bland unga och stärka kontakterna mellan utbildningsväsendet och sjöfartsklustret i stort. Vi vill även se en utökad och snabbare validering av nyanländas kunskaper samtidigt som vi säkerställer att relevanta utbildningar håller hög kvalitet.


Anders Åkesson, Centerpartiet

Utmaningen att rekrytera medarbetare delar dessvärre sjöfarten med i stort sett alla andra branscher idag. Moderna utbildningar inom sjöfart ska vara prioriterade och ska fortsatt hålla hög kvalitet. Centerpartiet vill säkerställa att studenterna kan få praktiktjänstgöring ombord. Utbildning och praktik av hög kvalitet är av största vikt för sjöfarten i stort och även för en säker skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart och övrig marin verksamhet.


Nina Lundström, Liberalerna

Liberalerna anser att sjöfartsstudenter ska kunna göra sin praktik på svenskkontrollerat tonnage internationellt. Yrkesprogrammen i gymnasiet ska vara både två- och treåriga. Den tvååriga yrkesutbildningen ska ha ett tydligt yrkesfokus för att säkra återväxten.

L vill även ha en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare ges ett ökat inflytande och ansvar, så kallade branschlärlingar.

“Vi vill även ha en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning”


Robert Halef, Kristdemokraterna

Det är viktigt att vi har en svensk sjöfartsutbildning i världsklass. Ett grundkrav är då att vi har ett tillräckligt antal utbildningsplatser.


Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har många förslag för att förbättra skolan för att vi effektivare ska kunna fylla utbildningar till bristyrken med studenter. Här ligger också ett ansvar hos branschen att den är delaktig och visar att det finns attraktiva arbeten att söka. Det är också viktigt att det finns svenskflaggade fartyg, de som är arbetssökande kan känna mer trygghet i att arbeta under svenskt än utländskt flagg.

Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna

Fotnot: Vissa svar är kortade för tydlighet och för att ge samtliga partier likartat utrymme.