Fler omkomna inom yrkessjöfarten

Transportstyrelsen publicerar varje år statistik över antal inrapporterade olyckor inom sjöfarten.

Sju personer omkom eller saknas efter olyckor inom yrkessjöfarten i Sverige förra året, enligt statistik från Transportstyrelsen. Det är fler än på länge.

Sex personer omkom i sjöolyckor eller personolyckor inom yrkessjöfarten i Sverige förra året. Dessutom saknas en person som antas vara omkommen. Det är det högsta antalet sedan 2013, då siffran också var sju. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för 2021 som presenterades idag.

– Av den anledningen behöver vår myndighet fokusera ytterligare på det som framkommer om orsaken till dödsolyckorna och noggrant följa upp eventuella rekommendationer som kommer ut av Haverikommissionens utredningar, uppger Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsdirektör Gunnar Ljungberg i en kommentar.

Han konstaterar att antalet rapporterade tillbud har ökat inom yrkessjöfarten, särskilt de senaste fem åren. Förhoppningsvis grundar sig den ökande rapporteringsviljan i en ökad medvetenhet om nyttan med rapporteringen och en förbättrad säkerhetskultur.

Annons

– Vi tror däremot att det fortfarande finns ett mörkertal när det gäller olyckor och tillbud, eftersom vi ser att kunskapen om rapporteringskraven inte är kända överallt i branschen, fortsätter han. 

Förra året inrapporterades 110 tillbud till sjöolyckor. Det är nästan dubbelt så många som det årliga genomsnittet för perioden 2016–2020. Fler allvarliga sjöolyckor registrerades men färre allvarliga personolyckor. Tre förlisningar inträffade under 2021.

40 procent av sjöolyckorna inträffade i hamnområden. 18 procent inträffade i inre kustfarvatten och 9 procent till kaj eller i docka. 

I nästan en fjärdedel av olyckorna förra året anges maskinhaveri som initial orsak, vilket gör dem till den största kategorin bland händelsetyperna. Grundstötningar svarar för 14 procent och olika typer av kollisioner för 26 procent. Bränder utgör var tionde sjöolycka. 

Personskador definieras som olyckor som inte är relaterade till fartygets drift. Statistiken visar att antalet personskador är något högre förra året än året innan: 91 jämfört med 83. 

De sex omkomna under 2021 förolyckades i separata olyckor och den saknade ingår i en av dessa olyckor. En person omkom på passagerarfartyg, en på torrlastfartyg och fyra personer på fartyg av typen övrig. En person saknas efter en olycka på ett fartyg av typen övrig. Ett av fallen definieras som en personolycka och de övriga sex som sjöolyckor.

Regeringens mål för sjösäkerheten, både inom yrkes- och fritidssjöfarten, är att antalet omkomna ska halveras fram till 2030 och att antalet allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent. För att nå målet är det viktigt med kontinuerligt systematiskt arbete och utveckling av säkerhetskulturen till sjöss, påpekar Transportstyrelsen i sin rapport. 

Antalet omkomna inom fritidssjöfarten förra året var 20. Det är den näst lägsta siffran under de senaste 50 åren (lägst var 2018 då 14 personer omkom). 

Hela rapporten finns här