Haverikommissionen: “Kunde ha slutat med totalförlust”

Branden på Mignon hade kunnat leda till en totalförlust om släckningen inte hade lyckats, bedömer Haverikommission i sin rapport. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Brand i en startmotor spred sig över två däck på Wallenius Mignon. Haverikommissionens utredning visar att händelsen hade kunnat leda till en mycket omfattande brand med kritiska skador på fartyget och fara för besättningen.

Branden i april förra året medförde brand- och rökskador på fler än 500 bilar och strukturella skador på däck två och tre. Sammanlagt 11 bilar blev mer eller mindre utbrända. Cirka 360 kvadratmeter stål på däck två, och 300 kvadratmeter på däck tre fick bytas ut vid reparation på varv.

Branden inträffade efter att svenskflaggade Mignon lastat bilar i Sydkorea och Japan och var på väg till Europa. Strax efter att besättningen avslutat middagen utlöstes brandlarmet i lastutrymmet på däck ett. Fartyget var nästan fullastat med fordon på alla däck. Det första brandlarmet, följdes snart av larm från flera detektorer – både på däck ett och däcken däröver. Besättningen var snabbt vid sina stationer, medan en sökgrupp med två personer undersökte omfattningen.

Annons

Snart togs beslutet att aktivera släckanläggningen med koldioxid. Men en otydlig instruktion om handhavandet försenade släckningen med drygt fem minuter.

Besättningen kunde dock snabbt konstatera och åtgärda ett koldioxidläckage under släckningen. Under tiden som koldioxidanläggningen var aktiv kom det rök från en av ventilatorerna på övre däck. Spjällen i ventilatorerna borde egentligen ha stängts automatiskt när släckningen började, men det hade inte fungerat i samtliga fall. Spjället kunde dock snabbt stängas manuellt, skriver Haverikommissionen.

”varmt men för kallt för en bastu”

15 minuter efter att släckanläggningen hade aktiverats stängde en timer automatiskt av flödet av koldioxid. Det hade då gått åt 40 ton kolsyra. Efter ytterligare två timmar gick två besättningsmedlemmar ned till däck ett för att kontrollera släckningen. Sikten var något begränsad på grund av tunn rök men ingen brand kunde hittas. Det var ”varmt men för kallt för en bastu”, återges en besättningsmedlem ha beskrivit läget i rapporten.

Utredningen visar att branden med all sannolikhet orsakades av en kortslutning i startmotorn på en begagnad personbil. Branden har sedan spridit sig till brännbart material i bilens motorrum och kupé och vidare till andra bilar. Elden kunde också sprida sig till däck två genom däckets lastsäkringshål. Bidragande orsaker till att branden spreds vidare till andra bilar har varit att bilarna har stått tätt intill varandra och att sidorutorna på bilarnas förarsidor har varit nervevade.

Om aktiveringen av släckanläggningen fördröjts ytterligare, eller om släckningen hade misslyckats, kan det inte uteslutas att detta hade kunna leda till fara för besättningen och en totalförlust av fartyget, skriver Haverikommissionen.

Wallenius har efter händelsen låtit installera en ny mer avancerad centralenhet för brandlarmet. Vidare håller en ny instruktion för släckanläggningen på att utarbetas i samarbete med tillverkaren, skriver Haverikommissionen. Dessutom kopplas nu minuspolen på batteriet rutinmässigt bort på begagnade bilar.

Rederiet rekommenderas bland annat att ta fram rutiner för lastning av fordon som möjliggör att fordonens rutor kan hållas stängda i syfte att begränsa brandspridning.


Mignon är byggd 1999 och är 228 meter lång, 32 meter bred. Lastkapaciteten är 7200 personbilar eller 3700 bilar och 600 lastbilar.

Källa: Sveriges Maritima Index 2018