Hoppas på fler sökande

Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL. Foto: TSL

Caroline Söder är vd för Trygghetsfonden TSL, som i projektet Kompetens för konkurrenskraft erbjuder kostnadsfria utbildningar och valideringar för företag och anställda i branscher som drabbats av pandemin.

Berätta om projektet!

– Initiativet kom när vi såg hur hårt pandemin drabbade många företag och deras yrkesarbetare. När Europeiska Socialfonden utlyste kompetensutvecklingsmedel för företag som påverkats av pandemin sökte vi och beviljades medel för projektet. Sedan ett år kan vi erbjuda kostnadsfria validerings- och utbildningsinsatser till alla anställda på företag som drabbades under pandemin. Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft. Projektet ska även bidra till kunskap och erfaren-heter för framtida arbetsmodeller för kompe-tensutveckling under korttidsarbete. 

Vad finns det för utbildningar som passar sjömän? 

Annons

– För att kunna erbjuda relevanta insatser har vi samverkat med parterna inom sjöfarten när vi tagit fram utbildningserbjudandet. Utbildningar som kan vara av intresse för företag inom sjöfarten är till exempel Grundläggande el- och hybridkännedom, Service och bemötande i transportnäringen, Validering kock för transportnäringen och Hot och våld på jobbet. 

Hur är intresset från sjöfarten?

– Projektet har ganska nyligen upphandlat insatser för transport-branschen, så än så länge har vi inte fått in så många ansökningar från företag inom sjöfarten. Vi är dock övertygade om att det kommer att komma in ansök-ningar eftersom vi har pågående marknads-föringsinsatser, och det finns fortsatta möjligheter att ansöka under de kommande tolv månaderna. Vi marknadsför projektet via webbinarier, nyhetsbrev, sociala kanaler och i direktkontakt med företag och fackliga kontakter. 

– Jag vill uppmuntra både arbetsgivare och fackliga representanter att gå in på vår hemsida och ta del av alla de möjligheter till utbildningsinsatser som vi erbjuder. Sprid informationen så att alla företag som har behov av detta får möjlighet att ta del av stödet. Det är enkelt att ansöka på hemsidan, och har man frågor eller behöver hjälp så är det bara att mejla oss på kompetenskraft@tsl.se

Vilka hinder tror du kan finnas från arbets-givarens sida för att kompetensutveckla sin personal? 

– Den oväntat snabba och goda konjunkturutvecklingen har inneburit att flera företag som vill genomföra våra kompetensutvecklingsinsatser har svårt att frigöra tid hos medarbetare. Det är glädjande att många företag nu går bättre, samtidigt som vi förstås hoppas att så många som möjligt hittar utrymme för att stärka medarbetarnas kompetens och därmed företagens konkurrenskraft. 

Vilken bransch har hittills varit bäst på att utnyttja projektet?

– Vi har hittills fått flest ansökningar från företag inom hotell- och restaurangbranschen, som också var en av de som drabbades hårdast av pandemin.

Projektet Kompetens för konkurrens-kraft vänder sig till privata arbetsgivare som har kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som har påverkats av pandemin. Det finns en begränsad pott med pengar att ansöka från. Intresset är stort men Trygghetsfonden TSL bedömer att det ska finnas utrymme för företag att ansöka om stöd ända fram till projektets slut i oktober 2022. 


Exempel på utbildningar

ESA fackkunnig repetition

ESA instruerad person

Grundläggande el- och hybridkännedom

Arbetsmiljö för alla

Hot och våld på jobbet

YKB fortbildning gods

YKB fortbildning transport

Internservice för transportnäringen

Service och bemötande i transportnäringen

Validering kock för transportnäringen

Hygienutbildning inom lokalvård

Officepaketet (Excel, Word, Power-point, Outlook)