Inrikes gods transporteras främst på väg

Undviker attacker. Maersk är ett av de rederier som nu väljer att gå runt Afrika istället för genom Röda havet. Foto: Göteborgs Hamn

Över 80 procent av godsmängderna (räknat i ton) som transporteras inrikes i Sverige går enbart på väg. Sjötransporter har däremot en avgörande betydelse utrikes. Det visar ny statistik över varuflöden från Trafikanalys.

Hur transporteras varor i Sverige? Ny statistik från Trafikanalys visar landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Statistiken visar vilka varor som transporteras, i vilken omfattning och vilka trafikslag som används i transportkedjan.

Varuflödesundersökningen för 2021 visar att 218 miljoner ton gods skickades inrikes under 2021, och att det sammanlagda värdet på dessa varor uppgick till 1 607 miljarder kronor.

81 miljoner ton gods exporterades från Sverige till utlandet under förra året, och det sammanlagda värdet på exporterat gods uppgick till 1289 miljarder kronor.

Annons

De vanligaste varorna som transporterades inrikes, mätt i vikt, är rundvirke (36 procent) följt av jord, sten, grus och sand (11 procent). Dessa två varugrupper står dock för en låg andel av det ekonomiska värdet. Varugruppen som dominerar utifrån ekonomiskt värde är livsmedel, drycker och tobak.

Enligt statistiken används många kombinationer av trafikslag för att transportera godset från start till mål. Undersökningen bekräftar bilden av att vägtransporter dominerar stort för inrikes transporter räknat i både vikt och värde. Cirka 83 procent av godsmängderna i ton transporteras enbart på väg.

För utrikes transporter ser det annorlunda ut. Här har sjötransporter stor betydelse, särskilt vid importer, uppger Trafikanalys. Sjöfarten är vid import det dominerande trafikslaget räknat i vikt – 56 procent av godset som importeras går enbart sjövägen.

Undersökningen täcker in varuägare inom jord- och skogsbruk, utvinning, industri samt parti- och distanshandel.