”Låt Arbetsmiljöverket ta över”

Seko vill att Arbetsmiljöverket tar över tillsynen över arbetsmiljön ombord från Transportstyrelsen. Arkivbild. Foto: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen brister i tillsynen av arbetsmiljö ombord. Det menar Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, och Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko. Förutsättningarna för en god arbetsmiljö är betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land, menar de.

”Det råder betydande brister i Transportstyrelsens tillsynsansvar och lagstiftningen är omodern vad gäller arbetsmiljön inom sjöfarten”, skriver Kenny Reinhold och Valle Karlsson i en debattartikel i tidningen Arbetet. Facket förespråkar istället att Arbetsmiljöverket ska ta över ansvaret för tillsyn av arbetsmiljön. Det behövs också en omfattande uppdatering av fartygssäkerhetslagen avseende arbetsmiljö – samma lagtexter som gäller på land borde också gälla fullt ut på svenska arbetsplatser på sjön.

– Transportstyrelsen är väldigt noga med tillsynen av säkerhet. Men tillsynen av arbetsmiljön har de lämnat därhän, myndigheten verkar ha prioriterat andra saker, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk.

Ett tydligt exempel är att myndigheten först i slutet av 2018 började att utföra inspektioner som var exklusivt inriktade på arbetsmiljö – och detta först efter att besättningsmedlemmar upprepade gånger skickat in anmälningar till myndigheten.

Annons

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tydligt eftersatt inom sjöfarten, detta är något som både vi och våra skyddsombud arbetat länge med för att få igång, säger Pelle Andersson.

Ytterligare ett exempel är föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som började gälla 2016. OSA reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Först i år kommer Transportstyrelsen föra in reglerna i sjöfarten. Fram till den tidpunkten arbetar myndigheten exempelvis med kränkande särbehandling med utgångspunkt från föreskrifter från 1980- och 1990-talen.

”Det finns föreskrifter som är så gamla att man får gå till Kungliga Biblioteket för att ta del av dem”

– Detta är inte det enda exemplet när lagar och föreskrifter krockar när man jämför arbetsplatser i land och på sjön. Det finns exempel på föreskrifter som Transportstyrelsen stöder sig på som är så gamla att man får gå till Kungliga Biblioteket i Stockholm för att ta del av dem.

Arbetsmiljöverket har nyligen startat en översyn av föreskrifterna om arbetsmiljö. Syftet är att skapa ett mer lättillgängligt regelverk samtidigt som Arbetsmiljöverket på sikt vill minska på antalet föreskrifter.

– Det känns som om Transportstyrelsen är tvåa på bollen igen. Nu när Arbetsmiljöverket ändå håller på och reviderar föreskrifterna kan de lika gärna ta in sjöfartens arbetsmiljö också, säger Pelle Andersson.

I debattartikeln tar Kenny Reinhold och Valle Karlsson även upp frågan om skyddsombud. Facket vill se en ändring i fartygssäkerhetslagen så att den överensstämmer med arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen står det uttryckligen att skyddsombud ska utses av en lokal arbetstagarorganisation som är, eller brukar vara, bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren, medan det i fartygssäkerhetslagen endast står att skyddsombud ska väljas av de ombordanställda.

”hela den svenska arbetsmarknaden klarar sig på denna lagstiftningen”

– Fartygssäkerhetslagen är omodern och dåligt anpassad till verkligheten i dag. Den harmoniserar inte med de arbetsrättsliga processer som finns i dagens arbetsliv. Enligt mig borde skrivelserna i arbetsmiljölagen gälla fullt ut även till sjöss, hela den svenska arbetsmarknaden klarar sig på denna lagstiftningen, varför skulle inte sjöfarten göra det, säger Pelle Andersson.

Transportstyrelsen har svarat på debattartikeln. I repliken skriver Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen att ”vi delar uppfattningen med Seko att den som arbetar till sjöss ska ha samma möjligheter till god arbetsmiljö som den som arbetar på land. Vi kan däremot inte se att förutsättningarna för en god arbetsmiljö skulle vara betydligt sämre till sjöss. Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren.”

Han menar att Transportstyrelsens tillsyn inte påverkas av att de nya föreskrifterna inte införts för fartygsarbete. ”I vår systematiska tillsyn besöker vi cirka 30 procent av samtliga fartyg årligen och under en femårsperiod genomför vi tillsyn på samtliga svenska fartyg. Arbetsmiljön är en del av tillsynen.”


Läs Kenny Reinholds och Valle Karlssons debattartikel här.

Läs Gunnar Ljungbergs replik här.