Mer buller tillåts ombord

Gränsen för maximal ljudnivå i maskinrum höjs från 100 till 110 decibel i Transportstyrelsens omarbetade förskrifter. Bilden är en arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Nyligen införde Transportstyrelsen nya regler för arbetsmiljön ombord. Men vilka konkreta skillnader innebär det? Vi frågade Christina Östberg på Transportstyrelsen. 

I augusti trädde Transportstyrelsens omarbetade föreskrifter i kraft. Huvudsyftet har varit att renodla och göra reglerna till sjöss mer lika dem som gäller iland. Man har också tagit bort dubbelregleringar och flera administrativa krav.

– I de tidigare föreskrifterna fanns kapitel som var nästan identiska med krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det hängde inte ihop. Vi har försökt ta bort de kapitlen och istället hänvisa till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, säger Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen hade heller inte hängt med i de ändringar som Arbetsmiljö-verket genomfört de senaste fyra åren. Sedan Transportstyrelsens senaste större revidering hade Arbetsmiljöverket ersatt åtta gamla föreskrifter med nya och upphävt tre föreskrifter. Nu är reglerna uppdaterade till aktuell version. 

Annons

Utöver detta har sju av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som tidigare bara gällt iland satts ikraft även för arbete ombord på fartyg. 

Men vad innebär de nya föreskrifterna för konkreta skillnader ombord? En förändring är att Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrift (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) har satts i kraft. Den har tidigare inte gällt till sjöss.

– Den ersätter föreskrifterna om kränkande särbehandling och om psykisk och social arbetsmiljö. Största skillnaden är att det blir tydligare vad som gäller. Nu är det en samlad föreskrift som är lättare att följa, säger Christina Östberg. 

OSA-föreskriften innebär krav på att de som har arbetsmiljöansvar, som chefer, måste ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling. Det ska också finnas uppställda mål för arbetet inom psykisk och social arbetsmiljö och hälsa. 

När det gäller buller accepteras numera en högre maximal ljudnivå i flera utrymmen ombord. I maskinrum höjs gränsen från 100 till 110 decibel, i kontrollrum från 70 till 75 och i verkstäder från 75 till 85 decibel. Byssa och proviantförråd höjs från 65 till 75 decibel. För sovhytter och brygga är gränsen oförändrad (55 respektive 65). Detsamma gäller mässar och dagrum på fartyg byggda efter 2006 (60 decibel), och för fartyg byggda mellan 1974 och 2006 tillåts fortsatt 65. 

Ändringarna har kritiserats av facket. 

– Det är såklart aldrig bra att öka maxgränsen men vi har haft instruktioner att gå på. Vi ska inte avvika från de internationella regler som finns, utan i möjligaste mån följa internationella nivåer för att skapa en konkurrensneutral situation, säger Christina Östberg.

“Det är såklart aldrig bra att öka maxgränsen”

Hon påpekar också att nivåerna bör betraktas som just maximalt tillåtna. 

– Givetvis ska man sträva efter lägsta möjliga ljudnivå med hänsyn taget till den tekniska utvecklingen och till vad som är rimligt och praktiskt möjligt. Om man bygger till maximalt tillåtna ljudnivåer måste detta omhändertas vid riskbedömningar, vilket kan leda till att tiden en person tillbringar i utrymmet måste begränsas eller att exempelvis kontrollrum inte kan användas för möten, kontorsarbete och fikapauser, säger hon. 

Reglerna för buller gäller bara för fartyg med en bruttodräktighet över 500 och om de omfattas av SOLAS eller EU:s fiske- eller passagerarfartygsdirektiv.

Föreskriften om hamnarbete har satts i kraft för att tydliggöra att det i vissa lägen kan behövas signalman eller trafikvakt vid lastning och lossning.

– Det har skett ett antal allvarliga olyckor genom åren. Tidigare riktade sig föreskriften bara till hamnen. Den har nu satts i kraft även för fartyg, vilket innebär att fartyg måste ta ett större ansvar även i utländsk hamn eller när besättningen ombord själva ansvarar för till exempel bunkring och påfyllning av förnödenheter. De nya föreskrifterna sätter mer fokus på att man måste samarbeta med hamnen och komma överens om hur lastning och lossning ska ske på ett säkert sätt, förklarar Christina Östberg.

“Tidigare riktade sig föreskriften bara till hamnen”

Kapitlet om minderåriga är omarbetat. Från internationellt håll har det tidigare ifrågasatts om Sverige uppfyllt EU-regler och IMO-regler. 

– Här kunde vi inte ta Arbetsmiljöverkets regler rakt av, men vi har försökt anpassa oss och det är inte så stora skillnader.

Myndigheten har också justerat konstigheter som hittats vid översynen.

– Vi upptäckte att om du hade praktik så kunde du få jobba mer än om du var anställd. Det var inte bra. Det har vi rättat till, säger Christina Östberg.

De nya föreskrifterna innehåller gränsvärden för kvarts.

– Det kan få betydelse vid städning av lastutrymmen på biltransportfartyg och färjor men även på fartyg som transporterar grus och cement. Vägdamm innehåller mycket kvarts och det dras ombord av fordon. Man bör tänka på när man rengör lastrum att inte andas in för mycket vägdamm, säger Christina Östberg.

“Det kan få betydelse vid städning av lastutrymmen”

– Vi har inte fått indikationer på problem med kvarts inom sjöfarten, att nivåerna skulle vara för höga. Men man bör tänka på att minska exponeringen för kvarts och det finns alltså gränsvärden.

Föreskriften om trycksatta anordningar har omarbetats rejält. Trycksatta kärl klassas i tre kategorier – A, B och C – där A har högst tryck och därmed innebär störst risk. Tidigare fanns krav på dokumentation, rutiner och årlig besiktning för alla tre klasserna. Nu gäller dessa krav endast för klass A och B.

Dessutom har flera av Arbetsmiljö-verkets föreskrifter som tidigare bara gällt iland satts i kraft. Till exempel de som handlar om artificiell optisk strålning och elektromagnetiska fält.

– De har tidigare inte gällt ombord och det var ett misstag. Reglerna bygger på ett EU-direktiv och där finns inget undantag för sjöfarten. 

Har ni fått reaktioner på de nya föreskrifterna?

– När det gäller buller har vi fått en del kritik, framför allt från fackligt håll. Från branschen har vi fått positiva reaktioner på att vi tar bort svenska särkrav och anpassar regelverket till de internationella krav som finns. 

På områden där det finns internationella krav ska Transportstyrelsen enligt Christina Östberg helst inte gå längre än dessa eller åtminstone försöka ligga så nära dem som möjligt.

– Fartyg byggs ofta i stora serier och i andra delar av världen. Om svenska krav skiljer sig åt från övriga världens så blir det problem.

Är hon nöjd att föreskrifterna är klara? Christina Östberg skrattar till.

– Vi kan konstatera att det sker stora förändringar i Arbetsmiljöverkets regelverk som snart ska gå ut på remiss. Då blir våra föreskrifter snart inaktuella. Men i och med att vi tagit bort egna kapitel och det mesta är hänvisningar till Arbetsmiljöverkets texter, så kommer arbetet med att uppdatera framöver gå betydligt enklare och snabbare.

Tidigare artikel: Nu gäller samma regler till sjöss som iland