Ministern utesluter inte ytterligare åtgärder

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold på Donsö 2017. Foto: Dick Gillberg Photographer: Dick Gillberg

Infrastrukturminster Tomas Eneroth (S) vill fortsatt främja överflyttning från vägtransporter till sjöfart och utesluter inte ytterligare åtgärder för att få till det. Det svarar han på en skriftlig fråga från partikollegan och riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson.

I februari frågade riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för en konkurrenskraftig sjöfart. Han nämner att man i Vänerregionen ser att konkurrensförutsättningarna för sjöfarten har minskat, och att höjda farledsavgifter pekas ut som en orsak.

Ministern håller med om att sjöfarten har en mycket viktig roll att spela för ett hållbart transportsystem. Regeringen har som ambition att få till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Dels för att minska transportsektorns påverkan på klimatet, men också för att en ökad andel godstransporter till sjöss bidrar till minskad trängsel och färre olyckor på land.

– Regeringen avser att fortsatt främja överflyttning från vägtransporter till sjöfart och stärka intermodaliteten i transportsystemet. Jag utesluter inte möjligheten att återkomma med ytterligare åtgärder, skriver Tomas Eneroth i sitt svar.

Annons

Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström välkomnar infrastrukturministerns svar om eventuella åtgärder. I en kommentar på föreningens hemsida påpekar han att flera åtgärder behövs om Sverige ska kunna uppfylla regeringens mål om att bli världens första fossilfria välfärdsland med en permanent utställning inom hållbara transporter.

– För det första behöver Sjöfartsverket få en rimlig anslagsfinansiering så att avgiftsuttaget från handelssjöfarten minskar drastiskt. Dessutom bör avgiftssystemet reformeras så att avgifterna blir miljöstyrande på riktigt. En närliggande fråga rör isbrytningen och där är det helt nödvändigt att de nya isbrytarna finansieras av staten och att även staten står för vinterväghållningen till sjöss, precis som man gör för övriga trafikslag, säger Rikard Engström och fortsätter:

– Ytterligare åtgärder som vi har identifierat tillsammans med fackföreningarna Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen är att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift och bredda tonnageskatten så att fler fartyg kan ingå i systemet.