Nollvision mot trakasserier äntligen på plats

Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket och Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, inleder det senaste #vågrättmötet i mars i Stockholm. Nu har flera tunga aktörer i branschen undertecknat den gemensamma avsiktsförklaringen. Foto: Jörgen Tiger

Tungviktare i sjöfartsbranschen skriver under på nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Målsättningen är en arbetsmiljö i världsklass.

– Det finns ingen som kan svära sig fri från arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Alla i branschen har ett ansvar. Därför är det bra att vi nu har en avsiktsförklaring där vi alla står enade att arbeta både konkret och långsiktigt för en god och jämställd arbetsmiljö inom sjöfarten, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Målet är att hela sjöfartsklustret, både ombord och i land, ska erbjuda trygga, jämlika och välkomnande arbetsplatser.

Annons

”Alla i branschen har ett ansvar”

Genom avsiktsförklaringen förbinder sig parterna att fortsätta i #vågrätt-arbetet. Meningen är att på ett konkret sätt förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Fokus bör ligga på långsiktiga, förebyggande åtgärder på arbetsplatserna.

Avsiktsförklaringen tar avstamp i diskriminerings- och arbetsmiljölagens skrivningar om att det på varje arbetsplats ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där det ska ingå förebyggande arbete och rutiner för att fånga upp, utreda och dokumentera missförhållanden.

Utöver lagkraven ska samtliga parter, utifrån sin verksamhet:

  • Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt en systematisk uppföljning av utbildningsinsatser.
  • Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framtida framgång.
  • Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.
  • Verka för att det bedrivs forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter inom området till andra organisationer.

Förutom Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen har arbetsgivarorganisationerna Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivarförbund, Almega, Skärgårdsredarna och Passagerarrederiernas förening skrivit på avsiktsförklaringen.

”vi kommer aldrig att acceptera trakasserier eller kränkande särbehandling”

– Vi är stolta över att delta i detta arbete och gemensamt visa sjöfartens ambition inom den sociala pelaren i hållbarhetsarbetet. Vi är en modern bransch som strävar efter en arbetsmiljö i världsklass och vi kommer aldrig att acceptera några former av trakasserier eller kränkande särbehandling, säger Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart.

Från myndighetssidan har både Transportstyrelsen och Sjöfartsverket skrivit på. Även akademi och studentföreningar är väl representerat av Linnéuniversitetet, Chalmers, Chalmers studentkår och Lambda studentförening. Dessutom har avsiktsförklaringen skrivits under av #lättaankar och WISTA, Women’s international shipping and trading association.