Ny organiseringsgrupp ska stärka facket

Organiseringsgruppen hade sitt första möte i Göteborg i förra veckan. Bakre raden från vänster: Daniel Estius, Mari Zakariasson,Ida Wallin, Oskar Lindskog, Madelene Harneman, Emma Berglund, Bent Björn-Nielsen, Lucas Anderberg och Eric Ekblom. Främre raden Sara Nilsson och Sofia Nilsson. Foto: Jörgen Tiger

Seko sjöfolk bildar en arbetsgrupp för att stärka organisering och rekrytering. Målsättningen är att göra facket mer synligt och visa på nyttan med medlemskapet.

– Det handlar både om att rekrytera nya medlemmar och ta hand om dem som är med, säger Oskar Lindskog, ombudsman.

En av de första åtgärderna som arbetsgruppen kom fram till när de möttes för första gången i förra veckan var att byta namn. Från Rekryteringsgruppen till Organiseringsgruppen. För det handlar om så mycket mer än att bara rekrytera nya medlemmar, menar de.

Det handlar om att vårda relationen med dem som redan är med i facket. Visa på nyttan av ett medlemskap i Seko sjöfolk och samtidigt förbättra informationen om vad facket faktiskt gör. Det handlar om att nå ut på nya sätt men också att förbättra de kontaktvägar som redan finns.

”Vi vill visa att de kan vara med och påverka”

– Facket gör saker hela tiden, men vi är dåliga på att berätta om det, säger Madelene Harneman, matros på TT-Line.

Annons

Hon får medhåll av Lucas Anderberg, kock på ForSea.

– Vi vill lyfta fram vad facket kan göra för medlemmarna och på så sätt höja engagemanget. Vi vill visa att de kan vara med och påverka, säger han.

Mari Zakariasson, Oskar Lindskog, Madelene Harneman, Lucas Anderberg och Bent Björn-Nielsen. Upprinnelsen till Organiseringsgruppen är en motion till Seko sjöfolks styrelse om att bilda en arbetsgrupp som kan arbeta över hela branschen för att höja medlemsantalet, organisationsgraden och stärka den fackliga demokratin. ”Vi har kompetent folk ute i rederierna. Varför inte utnyttja dem för att höja det fackliga engagemanget”, säger Bent Björn-Nielsen.

Organiseringsgruppen består av 16 medlemmar från nio rederier. Tanken är att gruppen ska bistå och hjälpa samtliga klubbsektioner och rekryteringsansvariga med organisering och rekrytering. Även på de rederier som idag inte har en sektionsstyrelse.

Vid det första mötet gick gruppen igenom en rad frågeställningar med utgångspunkt från deras egen vardag och arbetsplatser. Bland annat vill man utveckla de fackliga utbildningarna ute på de olika arbetsplatserna. En tanke är att ha fler kortare utbildningar. Organiseringsgruppen vill också införa rutiner för uppsökande verksamhet av nya medlemmar och icke anslutna.

Varje klubbsektion ska också kunna bilda undergrupper till Organiseringsgruppen som ska arbeta med fokus på särskilda intresseområden.

”Vi behöver ha lite mer wow-faktor”

Man vill även utveckla Seko sjöfolks information – i allt från informationsbroschyrer till sociala medier.

– Vi behöver ha lite mer wow-faktor när det gäller information till medlemmarna, säger Bent Björn-Nielsen.

Tanken är också att utbytet mellan de olika klubbsektionerna ska stärkas. Dels kan medlemmar ur Organiseringsgruppen hämta stöd och inspiration av varandra, dels ska man kunna ta över lyckade arbetssätt från varandra. Redan vid Sekos medlemsvecka, 6-10 maj, hoppas gruppen kunna sjösätta en del av sina idéer.

– Men det första steget är att ta med vad vi kommit fram till hem till våra egna klubbsektioner och fartyg, säger Mari Zakariasson som jobbar med hyttstäd på Silja Line.