Ny rapport: “Dela upp Sjöfartsverket”

Politiker från Trafikutskottet diskuterar rapporten från den nationella kommittén för hållbar sjöfart. Från vänster: Anders Åkesson (C), moderator för paneldiskussionen, Emma Berginger (MP), ordförande Jens Holm (V), Johan Büser (S), Jimmy Ståhl (SD) och Anders Hansson (M). Foto: Mikael Lindmark

Den nationella kommittén för hållbar sjöfart presenterade idag en ny rapport i samarbete med Gröna Städer. Bland annat föreslår kommittén att Sjöfartsverket ska delas upp i en myndighetsdel och en tjänstedel.

Mikael Lindmark, ombudsman för Seko sjöfolk, var på plats i riksdagen.

I rapporten beskrivs sjöfartens påverkan på miljön i dagsläget, men rapporten innehåller även en granskning av det politiska arbetet och status inom forskning och innovation. Dessutom lanserar kommittén ett antal förslag på hur man bättre kan ta till vara på sjöfarten för att nå de nationella klimatmålen.

Annons

– Jag tyckte det var en bra presentation med bra förslag, säger Mikael Lindmark. Jag kan tycka det är nyttigt att en organisation som Gröna Städer som är utanför sjöfarten går igenom läget och kommer med förslag. Nu kommer någon utifrån och bekräftar det branschen fört fram länge.

Bland annat konstaterar kommittén att Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell – tvärtemot statens intentioner – driver aktörer till att välja vägtransport istället för sjöfart. Sjöfartsverket borde i högre utsträckning gynna hållbara aktörer, exempelvis genom att slopa farledsavgifter för fartyg i den högsta miljöklassen.

– Det känns ganska klart att det behövs en förändring i avgiftsmodellen där verket tydligare prioriterar miljövänliga lösningar, säger Mikael Lindmark.

Kommittén föreslår att staten ska dela upp Sjöfartsverket i en anslagsfinansierad myndighetsdel och en del för tjänster som finansieras av de som använder dem. Man föreslår även att verket ska separera kostnaden för myndighetstjänster från farledsavgifterna. Vidare vill kommittén att regeringen tillsätter en utredning om hur sjöfartens potential tas till nytta bäst.

Rapporten från den nationella kommittén för hållbar sjöfart släpptes i dag. I samband med detta ordnades ett seminarium i riksdagen. Foto: Mikael Lindmark

Den nationella kommittén för hållbar sjöfart leds av förre statssekreteraren Leif Zetterberg.

– Så här efter ett val vet vi att en ny regering funderar på både propositioner och nya utredningar, så tidpunkten för att komma med inspel är väldigt bra, säger han.

Det är organisationen Gröna Städer som inrättat kommittén för hållbar sjöfart. Gröna Städer i sin tur samlar företag och organisationer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Organisationen är en plattform för samverkan och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer.

– Det angelägna för Gröna Städer i att engagera sig i hållbar sjöfart är att regeringen och en bred majoritet av riksdagen sagt att senast 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och transportsektorn ska vara klimatneutral. Det betyder att även sjöfarten måste ställa om och då måste incitamenten för sjöfarten bli starkare, säger Lars Eriksson, Gröna Städers generalsekreterare och huvudsekreterare i den nationella kommittén för hållbar sjöfart.


Kommitténs sju förslag för en hållbar sjöfart för framtiden:

  1. Regeringen bör tillsätta en utredning om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart.
  2. Regeringen möjliggör långsiktiga ramprogram för forskningsprojekt inom sjöfarten som fokuserar på innovation och demonstration. Sverige är det land i Norden som satsar minst på forskning och innovation inom sjöfartssektorn, det är underkänt för ett land som vill ligga i framkant för utvecklingen.
  3. Vinnova behöver få öronmärkta medel för forskning kring hållbar sjöfart. Vinnova kan säkerställa sjöfartens viktiga plats i ett hållbart transportsystem genom forskningsprojekt och utbyten mellan akademin och industri från doktorandtjänster till post-doc.
  4. Reformera Sjöfartsverket i en myndighetsdel som är anslagsfinansierad och en del som består av tjänster finansierade av de som använder dem. Det har länge sagts att Sjöfartsverket behöver reformeras och det finns en tydlig politisk samsyn gällande detta, det är dags att skrida till verket.
  5. Miljödifferentierade farledsavgifter där miljöanpassade fartyg inte betalar farledsavgifter. Regeringen har uttalat att de aktörer som genomför miljöförbättrande åtgärder ska premieras, det måste få ett tydligare ekonomiskt genomslag.
  6. En ny avgiftsmodell ska driva aktörer att välja sjötransporter i högre utsträckning. De aktörer som valt att gå mot en grön utveckling gynnas inte tillräckligt för att genomföra nya investeringar eller attrahera andra att välja sjövägen. Transportköpare idag menar att befintlig avgiftsmodell driver dem att i högre utsträckning använda vägtransporter för gods än den mer miljövänliga sjövägen.
  7. Det behövs mer statliga investeringsmedel för utveckling och underhåll av infrastruktur kopplad till sjöfart.

Länk till rapporten: http://gronastader.se/wp-content/uploads/2019/02/En-hållbar-sjöfart-för-framtiden_JA_1902122-1.pdf