Ny rapport: Sjöfartsstöd bör leda till fler europeiska sjömän

Ett av målen med EU:s sjöfartsstöd är att det ska leda till fler fartyg under europeisk flagg och skapa fler arbetstillfällen för europeiska sjömän. Foto: freeimages.com

Sjöfartsstöd är nödvändigt för den europeiska sjöfartsindustrin men reglerna bör förändras, enligt en internationell rapport som släpps idag. Dagens system leder varken till mer europeisk flagg eller fler europeiska sjömän ombord.

Rapporten, gjord av organisationerna OECD och International Transport Forum, ställer sig frågan om subventioner till sjöfarten ger skattebetalarna inom EU valuta för pengarna. Med subventioner menas bland annat tonnageskatt och skattelättnader för exempelvis personal och bränsle.

Svaret är nja. Subventionerna är viktiga – men det finns inga studier som visar att subventionerna som de ser ut idag ger önskad effekt.

Ett av målen som utrycks i EU:s Maritime State Aid Guidelines är att subventioner ska få rederier att flagga fartyg i länder inom EU. Enligt rapporten äger europeiska rederiföretag 36 procent av den globala handelsflottan men bara 18 procent av flottan är registrerad inom EU – och siffran har halverats sedan 1980.

Annons

Ett annat mål är att skapa jobb för europeiska sjömän. Rapporten hittar inga bevis för att så skett. ”Faktum är att inhemsk flagg och antalet anställda sjömän från EU-länder har minskat och närsjöfarten inom EU är fortfarande begränsad”, skrivs i rapporten. Däremot kan subventioner ha gett vissa rederier bättre likviditet och därmed möjlighet att förnya och utöka sin flotta.

Inte heller har subventionerna enligt rapporten lett till grönare sjöfart i önskad utsträckning. Få av dem har idag miljömässiga villkor kopplade till sig.

De internationella fackliga federationerna ITF och ETF (Internationella respektive          Europeiska Transportarbetarfederationen) är positiva till rapporten. Den bekräftar vad facken länge misstänkt.

– Sjöfartssubventioner är nödvändiga, men EU måste förändra reglerna för att försäkra sig om att regeringar bara använder EU:s skattebetalares pengar för att stötta företag som skapar kvalitetsjobb för inhemska sjömän, säger Livia Spera, generalsekreterare i ETF, i ett pressmeddelande.

”Sjöfartssubventioner är nödvändiga, men EU måste förändra reglerna”

Enligt facken är system som tonnageskatt nödvändigt eftersom den globala sjöfartsindustrin är en hetbädd för osund konkurrens. Systemet med bekvämlighetsflagg (FoC-flagg) har enligt ITF och ETF öppnat dörren för få regler, låga registeravgifter, och möjlighet att anställa billig arbetskraft från varsomhelst i världen. Detta så kallade ”race to the bottom” har, menar man, gjort det allt svårare för rederier med fartyg i europeiska register att konkurrera och har förstört jobbmöjligheter för EU-medborgare.

Rapporten, som presenteras idag, föreslår att EU-ländernas sjöfartsstöd ska få mer villkor kopplade till sig. Det ska inte räcka att öka antalet fartyg i sitt register. Det behövs även tydliga kriterier om arbetstillfällen, utbildning och miljö. Stödet behöver också bli mer transparent.

För Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, är det ingen tvekan om att sjöfartsstöd behövs.

– Om Europa vill ha en livskraftig sjöfart så måste branschen stöttas. Sjöfartsstöd är nödvändigt för att kunna möta konkurrensen från FoC-flaggade fartyg och även från vissa andrahandsregister i Europa. Men det bör utformas på ett mer effektivt sätt än idag. Det behövs en tydligare koppling mellan att få subventioner och att flagga sina fartyg under europeisk flagg och anställa europeiska sjömän. Särskilt när fartygen ofta trafikerar främst europeiska farvatten, säger han.

”Det behövs en tydligare koppling mellan att få subventioner och att flagga sina fartyg under europeisk flagg och anställa europeiska sjömän”

Fotnot: Rapporten “Maritime Subsidies: Do They Provide Value for Money?” är gjord 2019 av International Transport Forum, en politiskt obunden organisation med 60 medlemsländer som fungerar som en tankesmedja för transportfrågor. International Transport Forum hör administrativt till OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).


Några rekommendationer ur rapporten

Harmonisera. Stöd och subventioner för sjöfarten ser idag olika ut i olika EU-länder. Exempelvis har Polen, Kroatien och Malta enligt rapporten betydligt generösare tonnageskattesystem än andra EU-länder.

Formulera tydliga mål. Det ska vara lätt att mäta och utvärdera hur effektiva subventionerna är.

Villkora stödet. I Norge och Portugal är tonnageskatten mer generös för miljövänliga fartyg, och i Storbritannien är tonnageskatten villkorad med krav på utbildning. Subventioner bör kopplas till tydliga krav på att uppfylla något – exempelvis att flagga fartyg under EU-flagg eller anställa europeiskt sjöfolk.

Öka transparensen. EU-länder är skyldiga att rapportera hur man hanterar sjöfartsstöd, men det görs inte alltid. Mer transparens skulle enligt International Transport Forums rapport ge ett effektivare stöd.