Branschen växer och kvinnorna blir fler

Illustration ur rapporten "Svensk Sjöfart: Nyckeltal 2018".

Förra året levererades tre nybyggen till den svenska handelsflottan och orderboken bestod av 36 fartyg.

Det och mycket mer får man reda på i föreningen Svensk Sjöfarts nya statistik för sjöfarten.

I rapporten ”Svensk Sjöfart: nyckeltal 2018” presenteras ny statistik för sjöfarten. Statistiken visar bland annat att storleken på de svenska fartygen i handelsflottan har ökat, medan antalet fartyg minskat över tid. Mellan 2018 och 2019 ökade dock antalet svenskflaggade fartyg ökat och idag ligger siffran på ungefär 100, enligt ett pressmeddelande från Svensk Sjöfart.

Statistiken visar vidare att antalet nybyggnadsordrar ökat med 9 procent mellan 2005 och 2019. Under 2017 levererades två nybyggda fartyg till det svenska registret och 2018 levererades tre nybyggen.

Svenska rederiers omsättning har sedan 1999 ökat från 36 miljarder till 39 miljarder. När det gäller hamnar har omsättningen ökat betydligt; från 4,4 miljarder 1999 till 9,8 miljarder 2016.

Annons

Antalet sjömän med minst en registrerad påmönstring på svenskt fartyg ökade med 3,8 procent mellan 1995 och 2017. Antalet kvinnor ombord i fartygen har ökat från cirka 20 procent 1995 till cirka 30 procent 2017. Mellan 2015 och 2018 har antalet personer direkt anställda inom det svenska sjöfartsklustret ökat med cirka 1 000 personer (motsvarande 3,6 procent). Jämför man med 2012 har dock antalet anställda inom klustret minskat med 6,9 procent.

– Att branschen i sin helhet växer och att andelen kvinnor ökar är positivt och vi ser ett stort behov av att fler personer söker sig till sjöfartsklustret. Vi tror dock att vi skulle kunna se en ännu högre tillväxt genom bara några få justeringar i systemet, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

”Att branschen i sin helhet växer och att andelen kvinnor ökar är positivt”

Enligt Rikard Engström är det för att uppnå transport- och miljöpolitiska mål viktigt att sjöfarten används i högre utsträckning. För att det ska vara möjligt krävs bland annat att sjöfartens konkurrenskraft stärks genom exempelvis förändringar i systemet för farledsavgifter.

Inom den europeiska handelsflottan har det också skett en stor ökning de senaste åren, enligt ny statistik framtagen av den europeiska redareföreningen ECSA. Mellan 2005 och 2014 ökade den europeiska handelsflottan med 70 procent. Flottan fick 23000 fler fartyg och ökade med 660 miljoner dödviktston. Den europeiska handelsflottan utgör idag cirka 40 procent av världshandelsflottan.

Statistiken har tagits fram av Svensk Sjöfart i samarbete med Jesper Hamark, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hela rapporten finns här