Regeringen granskar sjöfartsstödet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är beredd att se över regelverket för sjöfartsstöd. Foto: Linda Sundgren

Det här är sista delen av Sjömannens granskning av sjöfartsstödet. Läs också intervjun med Charlotta Lindmark, ordförande i Delegationen för sjöfartsstöd, där hon försvarar delegationens arbete: “Huvudsyftena har uppfyllts”.

Övriga delar i Sjömannens granskning: Ändringen som inte fick effekt, Specialfartyg ansöker förgäves, Sigrid förlorade stödet, “Fler förbättringar behövs” och Flaggade ut efter flera avslag.


Infrastrukturministern är beredd att vidta åtgärder om systemet med sjöfartsstödet behöver stärkas, men först krävs en närmare analys. Det beskedet ger Tomas Eneroth (S).

Sedan i höstas pågår en översyn av sjöfartsstödet och hur det fungerar. I analysen tittar man närmare på om det finns brister i systemet, vad de i så fall kan bero på liksom om det finns problem i regelverket. Bakgrunden till granskningen är den kritik som inkommit från flera aktörer i sjöfartsbranschen om att de förändringar i sjöfartsstödet som genomfördes 2014 inte fått önskad effekt.

Annons

“jag är beredd att vidta åtgärder”

– Vi har lyssnat på parterna och den kritik som lyfts fram om att systemet inte fungerar, uppger infrastrukturministern. För regeringen är det viktigt att utveckla sjöfarten och jag är beredd att vidta de åtgärder som eventuellt kan behövas för att förstärka systemet med sjöfartsstöd.

Kritiken från branschen handlar bland annat om ett ifrågasättande av sammansättningen av ledamöter i delegationen och huruvida de har den kunskap som krävs för sitt beslutsfattande. På frågan om delegationen har tillräcklig kompetens rörande sjöfartens villkor, svarar Tomas Eneroth att delegationen ska utökas.

– Det finns en vakans som vi kommer att tillsätta. Jag vill se till att vi hittar en person som ha rätt kompetens och som kompletterar de andra personerna i delegationen.

vill ha bra dialog med sjöfartens parter

Eneroth menar att han sedan tillträdandet som infrastrukturminister varit angelägen om att ha en bra dialog med sjöfartens parter. Han är glad över att flera fartyg flaggas in, något han anser vara en konsekvens av de regelförenklingar som genomförts samt införandet av tonnageskatt.

– Sjöfarten har en stor utvecklingspotential som vi måste utnyttja för klimatets och konkurrenskraftens skull. Det finns mycket mer vi kan göra tillsammans för att utveckla Sverige som sjöfartsnation.

Något besked om när den pågående översynen av sjöfartsstödet ska vara färdig ger Tomas Eneroth inte.

Fotnot: Sjömannen har sökt Tomas Eneroth för en intervju om sjöfartsstödet, men han har avböjt med hänvisning till tidsbrist. Istället har han valt att lämna skriftliga svar.