Regeringen lovar förhandsbesked för sjöfartsstöd

Regeringen uppfyller ett hett önskemål från branschen i den nya nationella strategin för godstransporter. Rederier som ansöker om sjöfartsstöd ska kunna få förhandsbesked. Foto: Freeimage

Förhandsbesked om sjöfartsstöd, en nationell samordnare för närsjöfart och inrikes sjöfart samt en inflaggningsportal.

Det är tre åtgärder för sjöfarten som regeringen presenterar idag i en ny nationell strategi för godstrafik.

Strategin är den första i sitt slag. Planen tydliggör hur godstransportsystemet bör utvecklas, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där transporterna med hjälp av modern teknik ska vara effektiva och smarta. Enligt regeringen är tanken att transportförmedlarna ska använda en större del av sjöfartens kapacitet, samtidigt som de nyttjar järnvägens fulla potential.

En analys ska göras av hur överflyttning av transporter till järnväg och sjöfart kan främjas, exempelvis genom en omlastningspeng.

Annons

– Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen kommer även bilda ett nationellt godstransportråd för att strategin ska kunna uppfyllas. Trafikanalys kommer att få i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Linda Sundgren

För att stärka sjöfarten vill regeringen bland annat inrätta en nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart, och man ska även skapa en gemensam portal för att underlätta fler inflaggningar.

Regeringen uppfyller även ett hett önskemål från branschen: Rederier som ansöker om sjöfartsstöd ska kunna få ett förhandsbesked.

Dessutom kommer lotspliktregelverket att ses över.

– Sjöfarten är viktig för Sverige. Idag har regeringen presenterat en godsstrategi där sjöfartens betydelse för ett modernt godstransportsystem lyfts fram, säger Tomas Eneroth efter att han presenterat den nya strategin i Stockholm Norvik Hamn.