Regeringen utreder tonnageskatten – stämpelskatten kan tas bort helt

Fure Vinga, produkttanker som är en fartygstyp som idag har svårt att omfattas av tonnageskatten i dess nuvarande form. Arkivbild: Dick Gillberg

Regeringen har lyssnat på sjöfartsbranschen. I somras beslöts att tillsätta en utredning som ska utvärdera tonnageskatten och stämpelskatten. Syftet med utredningen – att öka antalet svenskflaggade fartyg.

I slutet av juni meddelade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (kd) att en utredning skulle tillsättas i syfte att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och få fler att flagga svenskt. Ett besked som välkomnades av branschen där Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och branschorganisationen Svensk Sjöfart länge drivit just de frågorna inom samarbetet Blå Tillväxt.

– Det är jättebra att regeringen har lyssnat och att man tillsätter den här utredningen, säger Mikael Lindmark, kassör i Seko sjöfolk. 

Han välkomnar att direktivet är tydligt och att det handlar specifikt om tonnageskatten och stämpelskatten.

Annons

– Det är dags nu, säger han. Tonnageskatten idag är alldeles för begränsad, den borde omfatta i princip alla svenskflaggade fartyg. Och det är viktigt att stämpelskatten görs om till en avgift eller tas bort helt. Den är ett störningsmoment för många rederier idag. 

Rikard Engström, regeringens utredare.

I utredningsdirektivet från regeringen framgår att uppdraget är att analysera om det går att avskaffa stämpelskatten, samt göra förändringar i tonnageskattesystemet. Till utredare, som lyder under landsbygds- och infrastrukturdepartementet, har regeringen utsett Rikard Engström. 

– Jag har startat upp arbetet och kommer att be branschen om inspel, säger han. Inte minst Seko sjöfolk är en viktig aktör i detta. 

Han har hösten på sig. Den 29 december ska utredningen lämnas över till infrastrukturministern. 

– Det är väldigt kort tid, säger Rikard Engström. Jag kommer att ta hjälp av branschen och olika myndigheter för att bolla idéer där. Jag har även stöd från finansdepartementet i utredningen. Jag ska ju dels komma med förslag på vad som bör göras, dels redovisa – om förändringar föreslås – hur det hela ska finansieras. 

Utredningen har två övergripande mål; att få fler svenskflaggade fartyg och att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. I bakgrunden finns också totalförsvarsperspektivet, men det är inget som ingår konkret i utredningen. I utredningsdirektivet framgår klart att utredaren ska analysera ett avskaffande av stämpelskatten. Inte förändra eller minska, utan just avskaffa. 

Tonnageskatten ska utvärderas och om möjligt utvecklas.

– Tonnageskatten är ju mer komplex till sitt upplägg, säger Rikard Engström. Att avskaffa tonnageskatten är inte aktuellt, det skulle vara oerhört komplicerat. Här är det justeringar och förändringar som gäller. 

”Att vidta åtgärder för att skaffa en stark svensk handelsflotta hade ju fallit pladask ur ett försvars-perspektiv om vi inte har svenskt sjöfolk som kan bemanna fartygen.”

Rikard Engström, regeringens utredare

I en debattartikel i GP i juni skrev regeringsföreträdare att man överväger åtgärder för att stötta kompetensförsörjningen i sjöfartsbranschen. Men det är inget som ingår i just den här utredningen.

– Självklart finns en koppling, säger Rikard Engström. Att vidta åtgärder för att skaffa en stark svensk handelsflotta hade ju fallit pladask ur ett försvarsperspektiv om vi inte har svenskt sjöfolk som kan bemanna fartygen. Men det är inget jag kommer att titta på i det här uppdraget. 

Utredningen ska vara klar vid årsskiftet.

– Då är mitt uppdrag slutfört, säger Rikard Engström. Sedan är det upp till regeringen att avgöra om man vill genomföra något eller några av de förslag jag lägger fram.