Renare bränsle ger bättre luft ombord

Studien genomfördes ombord på isbrytaren Oden. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Svaveldirektivet från 2015 som begränsar svavelutsläppen från fartyg i Östersjön och Nordsjön har mer än halverat svaveldioxidhalterna i området. Ny forskning visar att fartyg som kör på renare marint bränsle även får bättre luft ombord.

– Innemiljön på ett fartyg är speciell eftersom besättningen både arbetar och bor på fartyget, ibland många månader i sträck. En god innemiljö är viktig för besättningens hälsa och välbefinnande, säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Studien genomfördes ombord på isbrytaren Oden under två sommarresor till och runt om Svalbard. Under den första resan gick fartyget på så kallad tjockolja med 1 procent svavel, under andra resan gick det på marin diesel med 0,1 procent svavelinnehåll. Forskarna mätte föroreningshalter i bland annat maskinrum, separatorrum, brygga, hytter, mäss, byssa, maskinkontrollrum och utomhus. 

”En god innemiljö är viktig för besättningens hälsa och välbefinnande”

Analysen av alla mätdata visar en mycket tydlig skillnad i innemiljö mellan de tillfällen när fartyget körde på den renare marina dieseln jämfört med tjockoljan.

Annons

– Vi har kunnat observera statistiskt signifikanta minskningar i medianhalter av svaveldioxid, kvävedioxid, fina partiklar samt nanopartiklar. Totalhalten av PAH:er, polycykliska aromatiska kolväten, ökade men PAH:er klassificerade som cancerogena minskade. Samtidigt minskade medianhalter av sulfat, vanadin och nickel i fina partiklar, säger Sarka Langer.

Studien understryker enligt IVL Svenska Miljöinstitutet behovet av att undersöka effekterna av nya marina bränslen och deras kemiska sammansättning med avseende på toxiska och cancerogena ämnen, inklusive effekterna på sjöfolkets arbetsmiljö och säkerhet. 

Forskare på Linnéuniversitetet och IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar nu med ett liknande projekt för att kunna göra en bedömning av arbetsmiljö och säkerhet vid val av fartygsbränslen.

Här finns en artikel om studien.