Samverkan en vinst för arbetsmiljön

2022 års SAN-pristagare Sandro Chiesi, teknisk chef i Stena Line, fick ta emot priset av SAN:s nya ordförande Annika Nordin. Foto: Klara Johansson

Samverkan var ledordet för årets SAN-konferens, den första som hölls live sedan pandemin slog till. Årets SAN-pristagare blev Sandro Chiesi, teknisk chef i Stena Line, för sitt mångåriga arbete för bättre arbetsmiljö ombord.

Lotsarnas arbetsvillkor, säkerhetsarbetet i Hallands hamnar och hur man bäst kommunicerar för att nå resultat var några av programpunkterna på den årliga konferensen anordnad av SAN, Sjöfartens arbetsmiljönämnd. Programmet spände över ett brett områdesfält men hade samtidigt en och samma sak i fokus – vikten av samverkan.

Det finns mycket forskning som tydligt visar på vinsterna med samverkan.

– För att vi helt enkelt får ett bättre slutresultat om vi hjälps åt att tänka, som Cecilia Österman, arbetsmiljöspecialist och representant för SAN, formulerade det hela.

Annons
Maria Steinberger, docent i arbetsmiljörätt, målade en bred bild av arbetsmiljörättens framväxt under 1900-talet för konferensdeltagarna. Foto: Klara Johansson

Dagen inleddes med en historisk tillbakablick levererad av Maria Steinberger, docent i arbetsmiljörätt. Hon tog avstamp i yrkesfarelagen från 1889, och slog fast att någon form av samverkan föreslogs redan då.

Hon tog konferensdeltagarna med på en resa genom arbetsmiljörättens utveckling under 1900-talet, och satte fokus på ett antal avgörande politiska beslut som tydligt förbättrat arbetsmiljöarbetet.

En viss diskussion uppstod när det kom till hur valet av skyddsombud ska gå till. Maria Steinbergers tolkning var att befälhavaren inte ska vara med i valet av skyddsombud, medan deltagare på konferensen menade att praxis på många arbetsplatser är att om inget val sker så utser befälhavaren ett skyddsombud oavsett.

Den tolkningen ställde sig docent Maria Steinberger frågande till.

– Jag menar att befälhavaren, som ju representerar arbetsgivaren, inte får vara med och utse skyddsombudet. Annars pajar ju hela systemet, menade hon. 

Runt hundra personer deltog i årets SAN-konferens på temat samverkan. Foto: Klara Johansson

Årets SAN-pristagare, Sandro Chiesi som är teknisk chef i Stena Line, uppmärksammades för sitt ”föredömliga engagemang som gått långt utöver vad befattningen kräver”. Genom åren har han arbetat för att motarbeta trakasserier och kränkande särbehandling ombord, och tagit fram en utbildning som behandlar just den frågan. I sitt tacktal betonade han att arbetet skett just i samverkan mellan flera parter ombord, och att man gemensamt hittat vägar framåt.

Hans engagemang går långt tillbaka i tiden.

– Jag satt en gång i en förhandling och hade en medarbetare som hade delad vårdnad. Det var inget man tog hänsyn till. ”Har man ingen fru ska man inte jobba till sjöss”, sa någon. Då tänkte jag – näe! Och på den vägen är det, sedan dess har jag engagerat mig i de här frågorna.

Jeanette Ganesjö, tidigare servitris på Tallink Silja och numera ombudsmannatrainee hos Seko sjöfolk, framhöll i sin presentation vikten av att hålla sig lugn, saklig och lösningsorienterad i en förhandling eller konfliktsituation.

– Att storma in på någons kontor och höja rösten är sällan en bra inledning om man vill få till stånd ett bra samtal, sa hon. Ha siktet inställt på vad du vill uppnå.

det är ju så att alla vi tillsammans behövs för att hitta en bra lösning

Jeanette Ganesjö

I sitt uppdrag som skyddsombud på Silja Symphony genomförde hon och kollegan Pia Westerholm workshops med medarbetarna för att öka medvetenheten om den sociala arbetsmiljön ombord. Just att få med sig så många som möjligt i ett förändringsarbete ser hon som en nyckelfråga.

– För det är ju så att alla vi tillsammans behövs för att hitta en bra lösning, sa Jeanette Ganesjö. 

Ulf Rosén och Thomas Andersson från Hallands hamnar gav en bild av säkerhetsarbetet för hamnarbetarna, i yrkesroller som visserligen är på land men dagligen samverkar med besättningen vid lossning och lastning av gods.

Lars Axvi och Rolf Svanström från Sjöfartsverket berättade om arbetet med att stärka säkerhetsarbetet för lotsar vid bordning. Foto: Klara Johansson

Rolf Svanström och Lars Axvi, lots respektive processledare för lotsning på Sjöfartsverket, gav flera konkreta exempel på bristande säkerhet vid bordning av fartyg och hur utsatt lotsyrket kan vara. Även här framhölls vikten av samverkan, i det här fallet mellan lots och besättning. En informationskampanj är på gång, och arbete pågår med att ta fram säkerhetsinformation som riktar sig specifikt till skeppare och matroser som tar emot lotsen vid bordning.

– Vi tänker oss någon form av informationsblad i fickformat som man kan dela ut på plats när man kommit ombord, berättade Rolf Svanström. Personalens riskmedvetenhet måste hållas levande, det gäller både oss som lotsar och dem vi möter vid en bordning.

generellt sett är det färre som är villiga att ta rollen som skyddsombud

Cecilia Österman

Årets SAN-konferens hölls passande nog på skyddsombudens dag. Samtidigt som skyddsombudens viktiga uppgift stått i centrum under dagen, avslutades konferensen med en brasklapp; många skyddsombud upplever att villkoren för uppdraget blivit allt tuffare.

– Forskningen visar att det generellt sett är färre som är villiga att ta rollen som skyddsombud på många arbetsplatser, sa Cecilia Österman. Man arbetar i mer och mer komplexa organisationer som skapar otydliga ansvarsförhållanden, en del upplever att de har svårt att frigöra tid för uppdraget. Det har vi i branschen ett gemensamt intresse av att åtgärda.