“Se arbetsmiljön som en investering”

Cecilia Österman och Gesa Praetorius höll i workshopen i Göteborg tillsammans med Mats Lindblad. Foto: Jörgen Tiger

Både risk- och friskfaktorer under diskussion i workshop om intendenturens arbetsmiljö.

Det var en bra dag. Jag fick många uppslag och tankar att ta med mig ombord, säger Jörgen Hällkvist, huvudskyddsombud på M/S Birka och en av deltagarna.

Cecilia Österman och Gesa Praetorius från Linnéuniversitetet, tillsammans med Mats Lindblad från Arbetsförmedlingen, arrangerade nyligen två workshops om arbetsmiljön i intendenturen.

Annons

– Tillfällena handlar dels om resultaten i vår forskningsstudie, dels om att få igång en diskussion om vad man kan göra framåt, både på kort och lång sikt, säger Cecilia Österman. Vi pratar mycket om riskfaktorer när det gäller arbetsmiljö men vi måste också prata om friskfaktorer, vi måste lära oss att främja det som är bra.

hög arbetstillfredsställelse i intendenturen

Arbetsmiljön inom ombordservice är komplex. Personal inom intendenturen har höga sjuk- och ohälsotal ­– resultat ur studien visar även att de oftare känner sig utmattade på grund av sitt arbete än övriga grupper.

Belastningsskador och olika psykiska diagnoser är de två största kategorierna för långtidssjukskrivna. Men statistiken visar inte hela sanningen, det finns en kraftig underrapportering av olyckstillbud och arbetssjukdomar.

Samtidigt visar resultat ur studien att arbetstillfredsställelsen i intendenturen är hög.

– Det känns positivt. Många upplever att de arbetar nära företagens kärnvärden, med service och upplevelser, vilket bidrar till arbetstillfredsställelsen. Men det gäller även för arbetsgivarna att ha krav och resurser i balans, många upplever att intendenturen är underbemannad, säger Cecilia Österman.

På mötet i Göteborg finns representanter för personal, rederier, fackföreningar och myndigheter. Sammanlagt är det ett 20-tal närvarande. Efter en genomgång av studien och resultaten delas deltagarna in i tre grupper.

Grupperna får diskutera givna frågeställningar, som till exempel “att identifiera och bedöma risker”, för att sedan presentera och diskutera vad de kommit fram till med de övriga.

Jörgen Hällkvist, huvudskyddsombud på M/S Eckerö, tycker gruppdiskussionerna gav nya perspektiv. En viktig del för att starta ett förbättringsarbete är att öka samtalet om arbetsmiljön både inom arbetslaget och tillsammans med arbetsledare. Man måste också stärka inrapporteringen av mindre incidenter, olyckor och små skador, menar han.

– Statistiken är viktig för att identifiera risker. Även om det bara är en mindre skråma, som exempelvis en skärskada på fingret, är det viktigt att den rapporteras för att få statistik. Men det måste vara enkelt att göra, säger han.

Fokus ligger även på det innehåll i arbetet som är bra – de faktorer som ger arbetstillfredsställelse och en känsla av att det är roligt att gå till jobbet.

Egenskaper som delaktighet, kommunikation och lyhördhet lyftes fram av flera grupper och diskuterades gemensamt.

– God kommunikation och delaktighet kommer inte av sig själv. Man måste ta sig tid för och planera in möten. När det ska göras en förändring på arbetsplatsen, ta er tid och fråga de berörda hur de påverkas och hur de vill att det ska vara. Se det som en investering, säger Cecilia Österman.

“Investera tiden i förarbetet istället för att försöka ordna brister i efterhand”

För dålig arbetsmiljö är dyrt. Både för individen och företaget. Sjukskrivningar är bara toppen av de samlade kostnaderna – minskad effektivitet och produktivitet utgör den underliggande delen.

– Om det finns något jag vill skicka med arbetsledare och arbetsgivarrepresentanter är det en uppmaning att tänka efter en gång till före stora förändringar. Hur och vem påverkas och vad blir följden. Investera tiden i förarbetet istället för att försöka ordna brister i efterhand. Fråga. Personalen finns där för att hjälpa chefen att fatta kloka beslut, säger hon.


Friskfaktorer ur forskningsstudien

Individnivå

 • Variation och utveckling
 • Eget ansvar
 • Yrkesstolthet
 • Meningsfullt
 • Delaktighet
 • Återhämtning i och från arbetet

Gruppnivå

 • Gemenskap
 • Kommunikation – i och mellan arbetsgrupper
 • Arbetsglädje, skratt
 • Ärlighet
 • Förtroende
 • Kunna vara den man är

Organisationsnivå

 • Korta beslutsvägar
 • Närvarande chef
 • Tydliga mål och riktlinjer
 • Lyhördhet

Intendenturens arbetsmiljö

 • De båda arbetsmötena var ett inslag i att sprida kunskapen från studien. Senare under maj kommer forskarna att presentera en mer populärvetenskaplig sammanfattning av studien. Det finns även en hemsida där resultaten presenteras: intejobbadumt.se
 • Forskningsstudien bedrevs i två år, mellan 2015 och 2017. Bland annat genomfördes en enkät med nästan 2000 sjömän inom intendenturavdelningar på olika fartygskategorier, och man genomförde även intervjuer ombord och deltagande observationer.
 • Kartläggningen är den största som gjorts i sitt slag och undersöker främst hur arbetsförhållanden påverkar arbetstillfredställelse, motivation, hälsa och välbefinnande.
 • I studien undersökte forskarna både den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.