Sigrid förlorade stödet

M/S Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt avfall. Det byggdes för att klara de högsta krav både när det gäller sjöfart och kärnbränslehantering. Fartyget har dubbelt skrov med extra förstärkningar och vattentäta skott. Lastrummet är exempelvis strålskärmat med mellan 10 till 35 cm betong i väggarna. Foto: Lasse Modin, SKB

Detta är fortsättningen på Sjömannens granskning av sjöfartsstödet. Läs om BTÖ som Flaggade ut efter flera avslag. Och läs även vad Jessica Rosenkrantz (M), vice ordförande i trafikutskottet, anser om ändringen i förordningen hon var med om att föra in: “Fler förbättringar behövs.
Läs även tidigare artiklar: Ändringen som inte fick effekt, Specialfartyg ansöker förgäves.

M/S Sigrid ersatte 2013 M/S Sigyn för transporter av radioaktivt avfall. Men efter att den nya förordningen för sjöfartsstöd trädde i kraft drogs stödet in.

I vår kommer ärendet avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen.

Sigrid ägs av SKB, Svensk Kärnbränslehantering, medan drift och bemanning sköts av Furetank. Det är samma upplägg som för föregångaren Sigyn. Uppdragen följer också samma mönster – det handlar främst om transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn. Vid tillfälle genomför fartyget även andra transporter av radioaktivt material med svenska såväl som internationella uppdragsgivare.

Förutsättningarna för sjöfartsstöd är alltså samma som innan. Men i december 2014 tog det stopp. Delegationen för sjöfartsstöd drog in stödet för att Sigrid inte ansågs ha varit i trafik, eller utfört transporter, som var utsatta för internationell konkurrens under september till december 2014. Detta trots att Sigrid varit fullt bemannad under hela tiden.

Som förklaring angav delegationen att Sigrid till största del ”utfört interna transporter inom en grupp av svenska elkraftföretag” och därmed inte varit utsatt för konkurrens på den öppna marknaden.

Annons

Nu ska frågan avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen. I november 2017 beviljades målet prövningstillstånd. Bara några få procent av de mål som når Högsta förvaltningsdomstolen får prövningstillstånd, och bara om domstolen anser att målet är principiellt viktigt och har stor betydelse för framtida tolkningar av lagar och förordningar.

“jag är glad att vi fått prövningstillstånd”

Lars Höglund, vd på Furetank, vill inte kommentera rättsfallet innan det avgörs. Rederiet hade till den 23 januari att lämna in sina yrkanden.

– Det är i allra högsta grad en pågående process. Men jag är glad att vi fått prövningstillstånd, säger han.

Under drygt tre år har Sigrids rätt till sjöfartsstöd varit föremål för rättslig prövning. Delegationens första avslag i december 2014 överklagades till förvaltningsrätten i Falun – som gav bakläxa till delegationen.

Enligt förvaltningsrätten har delegationen för sjöfartsstöd gjort en alltför snäv tolkning av förordningen som inte stämmer överens med det övergripande syftet med regleringen av sjöfartsstöd.

”Det är enligt förvaltningsrättens mening ostridigt i målet att rederiet har använt fartyget Sigrid till transporter där det föreligger internationell konkurrens”, skriver rätten i domslutet och hänvisar bland annat till att Furetank redovisat ett antal exempel på transporter där utländska fartyg fått uppdrag som Sigrid kunnat ta.

AVGÖRANDE I VÅR

Men delegationen låter inte domslutet vinna laga kraft. Istället överklagas det till kammarrätten i Sundsvall.

Som i sitt domslut går på delegationens linje. Man menar att varje enskilt uppdrag som Sigrid utför måste vara konkurrensutsatt. Annars inget stöd.

I vår kommer det slutliga avgörandet. Än finns inget datum för förhandlingen i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Läs även: “Fler förbättringar behövs”, Flaggade ut efter flera avslag.