Sjöfolkets kurs är lagd

Fabian Westerlund (längst till höger) ersätter Andreas Westmark och Eric Ekblom (tvåa från vänster) ersätter Kenneth Österlund i Seko sjöfolks styrelse. Foto: Klara Johansson

Två vaktskiften i styrelsen och en nyvald vice kassör. Det är några av besluten som togs på Seko sjöfolks representantskaps årsmöte. 

Seko sjöfolks årsmöte blev i år uppskjutet på grund av pandemin. Den 21–22 september, ett halvår senare än planerat, samlades repskapsombuden för att hålla årsmöte på Bommersvik utanför Södertälje.

Ordförande Kenny Reinhold inledde med en tillbakablick på våren som var. 

– Det har varit varsel och uppsägningar på löpande band i rederier där våra medlemmar arbetar. Ovissheten och oron kvarstår. Vi vet inte hur det ser ut om ett halvår eller ett år och det är påfrestande för alla, sa han.  

Annons

Seko sjöfolks verksamhetsplan, som antogs av representantskapet för två år sedan och beskriver vad organisationen vill göra 2018–2021, har påverkats av pandemin.

– Tyvärr kan vi inte genomföra allt vi ville i år. När krisen kom i mars ställde vi om till krisorganisation och la allt vårt fokus på att försöka bevara arbetstillfällen och hålla våra medlemmar uppdaterade. Allt annat arbete stannade av, sa Kenny Reinhold. 

”Tyvärr kan vi inte genomföra allt vi ville i år”

Årsmötet godkände Seko sjöfolks och dess olika stiftelsers verksamhetsberättelser. Sedan stod personval på dagordningen. Kenny Reinhold valdes om till ordförande för Seko sjöfolk och Jonas Forslind valdes om till sekreterare. 

I Seko sjöfolks styrelse blir det vaktbyte. Fabian Westerlund tar över Andreas Westmarks plats som representant för sektion Eckerö, och i sektion Blidösundsbolaget tar Eric Ekblom över för Kenneth Österlund som går i pension. 

Mahmoud Sifaf (Stena Line) och Folke Matrosow (Silja Line) omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Daniel Holmgren (Stena Line) omvaldes till ersättare. 

Det beslutades att Seko sjöfolks styrelse ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och en ersättare, istället för dagens 14 plus en. Det blir naturligt eftersom Christer Lindgren avgår ur styrelsen då hans rederi Viking Supply Ships inte längre har någon svensk verksamhet.  

Seko sjöfolks styrelse består nu av en ordinarie ledamot från vardera nio sektioner samt organisationens arbetsutskott (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör). Ersättaren kommer från den största sektionen.

Vice kassör är en nyinrättad post i Seko sjöfolk. Tanken är att den vice kassören ska gå bredvid kassör Chang Strömberg tills han går i pension nästa år. Två personer nominerades – Petra Sviberg och Mikael Lindmark – men Petra Sviberg drog tillbaka sin nominering. Ombudsman Mikael Lindmark valdes till vice kassör.

Budgeten för 2020 godkändes av årsmötet. Intäkterna har minskat – men det har även kostnader för resor, logi och utbildningar gjort eftersom nästan allting ställts in på grund av pandemin. 

I samband med punkten om budget påpekade ett ombud från färjesidan att förtroendevalda ute i sektionerna har haft extremt mycket att göra de senaste månaderna med alla varsel, uppsägningar och förhandlingar kring det. Han efterlyste en plan och lyfte möjligheten att organisationen avsätter resurser för att kunna stötta de förtroendevalda ännu bättre om en liknande situation skulle uppstå i framtiden. 

Punkten medlemsavgift 2020 vållade en del diskussion bland ombuden. Seko sjöfolks styrelse vill att representantskapet ska ge styrelsen mandat att se över och vid behov höja medlemsavgiften med upp till 20 kronor för alla medlemmar under verksamhetsåret 2021. Nuvarande situation, med många uppsagda medlemmar och eventuellt kommande medlemstapp, kan komma att påverka Seko sjöfolks ekonomi. Ett par ombud menade att det ger fel signaler att höja medlemsavgiften. Kassör Chang Strömberg betonade att tanken från styrelsens sida är att höja avgiften så lite som möjligt och helst inte alls.

– Det är inte säkert att alla medlemmar som nu sagts upp går ut i arbetslöshet eller byter bransch. Det kan bli så att marknaden återhämtar sig och att våra medlemmar återanställs. Men vi behöver ta höjd för sämre tider och vill därför ha möjlighet att höja medlemsavgiften om det blir nödvändigt, förklarade Chang Strömberg.

Förslaget klubbades igenom enligt styrelsens förslag.

”Vi behöver ta höjd för sämre tider”

Seko sjöfolks kassör informerade också om att det tillsatts en ekonomigrupp. Gruppen, som består av några personer ur styrelsen, ska under hösten se över Seko sjöfolks intäkter och kostnader och ge förslag på var det kan sparas och hur verksamheten kan effektiviseras. Förslagen ska presenteras för styrelsen i februari 2021 och tas upp på nästa års representantskap. 


Valda vid Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2020 (mandattid inom parentes)

Ordförande: Kenny Reinhold (2 år)
Sekreterare: Jonas Forslind (2 år)
Vice kassör: Mikael Lindmark (1 år)

Styrelseledamöter ordinarie: Eric Ekblom, Folke Matrosow, Mahmoud Sifaf, Fabian Westerlund (2 år)
Styrelseledamot ersättare: Daniel Holmgren (1 år)

Revisor ordinarie: Conny Datreus (2 år)
Revisorer ersättare: Petra Sviberg, Julia Lennermo (1 år)

Valberedning ordinarie: Ulf Norström, Iris Svanbäck (2 år)
Valberedning ersättare: Mikael Malmberg, Jeanette Ganesjö (1 år)