Stor brist på sjömän i Sverige

Transportföretagen varnar för brist på sjömän. Inom den närmaste femårsperioden behöver branschen 200 matroser och 150 motormän. Foto: Transportföretagen

Svensk sjöfart behöver 200 nya matroser och 150 nya motormän inom den närmaste femårsperioden, enligt en ny rapport. Fyra av tio rederier uppger att de haft svårt att rekrytera under det senaste året.

Nu varnar Transportföretagen för att bristen på sjömän kan skada Sveriges ekonomi.

90 procent av Sveriges import och export sker med fartyg, vilket innebär att samhällsekonomin är starkt beroende av sjöfarten. Samtidigt har sjöfartsbranschen en utmanande personalbrist.

– Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt, vilket kommer att resultera i stora samhällsekonomiska konsekvenser. Vi behöver få fler ungdomar att vilja söka sig till sjöfartens yrkes- och högskoleutbildningar och dessutom behöver vi skapa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta gäller främst inom yrkesvux och yrkeshögskolan, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

“sjöfartsbranschen har behov av kompetens som kommer från alla delar av utbildningssystemet”

Enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019” behöver svensk sjöfart anställa omkring 800 personer under den närmaste femårsperioden. Förutom 200 matroser och 150 motormän beräknar Transportföretagen att branschen behöver anställa 450 befäl. Inom yrket matros är den främsta orsaken att det är svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning medan det för motormän handlar om såväl rätt yrkesutbildning som rätt yrkeserfarenhet.

Annons

En viktig anledning till personalbristen är de kommande pensionsavgångarna. Omkring 380 personer, det vill säga var sjätte anställd, befinner sig mellan åldrarna 58 och 67 år. Inom yrkesgruppen matros ligger en av fem anställda inom åldersspannet, enligt rapporten.

Transportföretagen efterlyser nu krafttag för att lösa rekryteringsfrågan genom att bland annat öka ungdomars intresse för sjöfartsutbildningarna och skapa fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

– Innehållet i de utbildningar som leder till sjöfartsbranschen måste hålla fortsatt hög kvalitet samt svara mot branschens krav och behov. Vi menar att kvalitativa utbildningar dels leder till fler sökande till utbildningarna, dels att de som utexamineras har den kompetens som branschen efterfrågar. Detta är något som Transportföretagen, tillsammans med beslutsfattare, utbildningsarrangörer och myndigheter, behöver samverka bättre kring, säger han.

“Att halva befolkningen inte finns bättre representerad inom sjöfarten, är något vi måste arbeta vidare med”

Sjöfartsbranschen behöver även fler kvinnor, konstaterar Transportföretagen i rapporten. Inom de undersökta yrkeskategorierna är endast fyra procent kvinnor vilket innebär att det finns en stor potential att attrahera kvinnor till branschen. Flest kvinnor finns bland matroser – där är andelen sju procent.

– Andelen kvinnor inom sjöfartsbranschen är mycket låg. Att halva befolkningen inte finns bättre representerad inom sjöfarten när personal behövs, är något vi måste arbeta vidare med, säger Caj Luoma.

– Det är också viktigt att klargöra att sjöfartsbranschen har behov av kompetens som kommer från alla delar av utbildningssystemet, från gymnasiet, yrkesvux, yrkeshögskolan och från högskola och universitet. Det innebär att även kommunala beslutsfattare ska ha sjöfartsbranschen för ögonen vid beslut om framtida utbildningssatsningar.


Rapporten Tempen på sjöfartsbranschen 2019

  • Transportföretagen har under hösten 2018 genomfört en enkätundersökning bland medlemmar i Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF) i syfte att undersöka sjöfartsbranschens kommande rekryteringsbehov. Svarsandelen i undersökningen är 83 procent, bland annat har samtliga större rederier svarat, uppger Transportföretagarna.
  • De yrken som har undersökts är matros, motorman samt tekniskt- och nautiskt befäl med svensk gymnasieutbildning eller svensk högskoleutbildning.

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med cirka 211 000 anställda. SARF, Sjöfartens arbetsgivarförbund, är medlem av Transportföretagen.