Stor okunskap om faror på jobbet

Arbetsmiljöverket presenterade nyligen en undersökning om attityden till arbetsmiljö. Utifrån svaren på frågorna verkar störst engagemang för arbetsmiljöarbete finns inom hotell och restaurang. Sjöfartsbranschen ingår inte i undersökningen. Foto: Arbetsmiljöverket

Få vet att det dör i snitt en person i veckan på jobbet i Sverige. Åtta av tio tror att det händer mer sällan. Trots detta visar en färsk undersökning från Arbetsmiljöverket att intresset är mycket stort för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö – särskilt bland kvinnor mellan 20 och 34 år.

Enligt Arbetsmiljöverkets stora attitydundersökning Arbetsmiljöattityder 2019, som nyligen presenterades, är kvinnor mellan 20 och 34 år den grupp som tycker att det är allra viktigast med aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Flera har också svarat att de skulle vilja engagera sig mer i sin arbetsmiljö om de fick avsätta tid till det.

I Sverige dör idag i snitt 50 personer om året i arbetsplatsolyckor och många fler blir sjuka eller skadas. Enligt den senaste statistiken från 2018 anmäldes drygt 63 000 arbetsplatsolyckor utan sjukfrånvaro, drygt 33 000 arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro och nästan 9 000 arbetssjukdomar.

– Arbetsmiljö är ytterst ett ansvar för arbetsgivaren, men den här undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö och både kan och vill engagera sig. Det är oerhört viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Annons

“Undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö”

Det här är första gången som Arbetsmiljöverket så brett har undersökt allmänhetens inställning till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda personer har fått möjlighet att svara frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Eftersom Arbetsmiljöverket inte har tillsynsansvar till sjöss finns sjöfarten inte med bland de undersökta branscherna. Inga sjömän (eller åtminstone väldigt få) finns alltså bland de som svarat på frågorna.

Tre av fyra som svarat på undersökningen uppger att de är nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Lika många anger att de är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt. Störst engagemang finns inom hotell och restaurang men även inom utbildning finns det många engagerade.

Lägst andel engagerade finns inom verksamheter som arbetar med information och kommunikation och inom transport. Transport är en av de mest olycksdrabbade branscherna och där uppger knappt hälften att mer tid skulle få dem att engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet.

– Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan i värsta fall leda till dödsfall, men även till skador och sjukdomar, säger Greta Svensson.

“Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på arbetsplatsen”

– Vi vill veta mer om olika gruppers attityder till och engagemang i arbetsmiljöarbete. Det är viktig kunskap som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, inte minst när det gäller att ta fram information och verktyg som kan underlätta ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna, säger Greta Svensson.


Några resultat ur undersökningen Arbetsmiljöattityder 2019

• Så gott som alla tycker att arbetsmiljö är en ganska eller mycket viktig fråga på jobbet (77 procent har svarat mycket viktigt, 20 procent har svarat ganska viktigt)

• Särskilt viktigt med arbetsmiljöarbete uppges det vara i branscherna utbildning, hotell och restaurang, vård och omsorg samt tillverkning och utvinning, energi och miljö

• Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade

• Störst engagemang för arbetsmiljöarbete finns inom hotell och restaurang. Där är också intresset störst för att engagera sig ännu mer

• Tre av fyra är mycket eller ganska nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats

• Högst andel nöjda med arbetsmiljön finns inom hotell och restaurang. Lägst andel nöjda finns inom vård och omsorg


Fakta om undersökningen

Arbetsmiljöattityder 2019 genomfördes av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket hösten 2019. 5000 slumpmässigt utvalda personer mellan 20 och 64 år har fått möjlighet att svara på sex attitydfrågor och en kunskapsfråga. Svarsfrekvensen var 38 procent vilket motsvarar drygt 1 900 personer.