Svenska handelsflottan fortsätter minska

Sex färre svenskflaggade lastfartyg förra året, medan vi fick två fler svenska passagerarfartyg, enligt en rapport från Trafikanalys. Foto: Dick Gillberg

Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan minskade något under 2023. Vi hade 310 handelsfartyg i det svenska skeppsregistret, vilket är fyra fartyg färre jämfört med året innan. Detta samtidigt som antalet passagerarfartyg ökade med två. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Färre lastfartyg men något fler passagerarfartyg är kontentan av Trafikanalys fartygsinventering för förra året, där man också konstaterar att så mycket som hälften av de svenska fartygen är äldre än 40 år.

– Under en längre tid är det lastfartygen som har bidragit till minskningarna och så var det också förra året, då både antal fraktfartyg och total lastkapacitet minskade. De svenskregistrerade handelsfartygens andel av den totala världshandelsflottan är nu nere på 0,16 procent, mätt i bruttodräktighet, säger statistikern Henrik Petterson på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Den svenskregistrerade handelsflottan bestod i december 2023 av totalt 606 fartyg, varav 310 fartyg var på minst 100 brutto.

Annons

Figur. Antal svenskregistrerade handelsfartyg den 31 december 2013–2023 samt deras samlade bruttodräktighet. Fartyg med en bruttodräktighet om minst 100.

Medan lastfartygen fortsätter minska i antal ökar istället antalet passagerarfartyg något, visar genomgången från Trafikanalys.

Antal lastfartyg på minst 100 brutto uppgick till 113, vilket är en nettominskning med sex fartyg. Passagerarfartygens nettoförändring blev i stället plus två. Vid årsskiftet 2023 var totalt 197 svenskflaggade passagerarfartyg registrerade.

Fartygen har i regel en lång livslängd. Medelåldern för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto ökade något från 46 till 47 år. Endast 16 procent av fartygen var yngre än 15 år och nästan 50 procent var äldre än 40 år.

Äldst fartyg finns i kategorierna Övriga lastfartyg och Övriga passagerarfartyg, som i stor utsträckning är skärgårds- och turbåtar, där medelåldern ligger på 81 respektive 73 år.

Yngst var tankfartygen och kryssningsfartygen med en medelålder på 18 respektive 19 år.

De största hemmahamnarna för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var fortsatt Stockholm, Göteborg och Donsö med 84, 57 respektive 32 fartyg.

Medan antalet svenskregistrerade handelsfartyg har förändrats relativt lite under de senaste åren har de allra minsta handelsfartygen under 100 brutto minskat stadigt under de 10 senaste åren. Under förra året minskade de allra minsta handelsfartygen med 10 fartyg jämfört med året innan. Det rör sig främst om små fartyg i kanal-, skärgårds- eller turisttrafik.

Den officiella statistiken över fartyg omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg, samt när det gäller fartygens användning inkluderas även utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om fartyg www.trafa.se/sjofart/fartyg