Tips för systematiskt arbetsmiljöarbete

En väg till ett fungerande arbetsmiljöarbete är att låta det ingå i det dagliga jobbet. Då behöver man inte avsätta någon extratid till själva utförandet och chansen ökar att bedömningarna faktiskt blir av. Foto: Dick Gillberg, Linda Sundgren

Börja med att undersöka och bedöma de risker som redan är kända, involvera många i arbetet och låt arbetsmiljö-frågorna få vara med vid viktiga beslut om verksamheten. 

Att få igång arbetsmiljöarbetet ombord behöver inte vara särskilt krångligt, men det kräver engagemang från såväl rederiledning som besättning.  

När det systematiska arbetsmiljöarbetet (sam) stagnerat, eller kanske aldrig riktigt kommit igång, kan det kännas motigt och svårt att blåsa liv i det. Fartyg är komplexa miljöer med mängder av organisatoriska, fysiska och sociala risker, och ibland upplevs det som övermäktigt att ta tag i problemen. Men det behöver inte vara så besvärligt. Det menar Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket.

– En början kan vara att man tar itu med de mest konkreta och kända problemen först. När de är undersökta, bedömda och åtgärdade kan man gå vidare till nästa område och bygga ut efterhand, säger han.

“Låt inte arbetsmiljöarbetet åka sidovagn”

Enligt Ulf Strandberg är en av nycklarna till ett fungerande arbetsmiljöarbete att införliva det i den dagliga verksamheten och redan existerande rutiner. Uppdagas brister ska de rapporteras och åtgärdas. När de sedan är omhändertagna kontrollerar man att resultatet blev som planerat. Om inte behöver bristerna undersökas på nytt för att hitta nya eller kompletterande åtgärder.

Annons

– Låt inte arbetsmiljöarbetet åka sidovagn, då kommer det att upplevas som något som måste göras utöver allting annat och bli betungande och jobbigt. Vi vet att arbetsmiljöarbetet fungerar bäst om det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten, säger Ulf Strandberg.

Pelle Andersson, ombudsman hos Seko sjöfolk, rekommenderar att man försöker genomföra riskanalyser i samband med ordinarie arbetsuppgifter. Då behöver ingen extratid avsättas till själva utförandet och chansen ökar att bedömningarna faktiskt blir av.

– Inför exempelvis en lastning och lossning kan man komma överens om att vara extra uppmärksamma på hur man arbetar och om de rutiner som används är bra och säkra. Sedan kan man sätta sig ner en stund efteråt och prata igenom hur det fungerade, säger han.

Hänsyn till arbetsmiljön ska även tas i samband med ombyggnationer och inköp. Om nya tallrikar införskaffas till restaurangen är det viktigt att inte välja ett för tungt porslin, och ska hytterna möbleras om måste man säkerställa att det går att komma åt med dammsugaren överallt och att sängarna blir enkla att bädda.

– När det görs förändringar är det viktigt att de som jobbar på den berörda avdelningen och skyddsombuden får vara med och lämna synpunkter. Det gynnar inte bara slutresultatet utan är också ett lagkrav, säger Ulf Strandberg.

Pelle Andersson instämmer.

“Om man involverar besättningarna ökar chansen att man får en bra och säker arbetsmiljö”

– Det är de som arbetar ombord som vet vad som fungerar, säger han. Om man involverar besättningarna ökar chansen att man får en bra och säker arbetsmiljö som inte leder till en massa sjukskrivningar.

Grundläggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att fånga upp risker och brister. Det kan man göra under exempelvis möten, enskilda eller avdelningsvis.

– Ta upp det på arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, skyddsronder och skyddskommittémöten, säger Ulf Strandberg. Sam handlar om att skapa systematik och få ordning och reda i arbetsmiljöarbetet och koll på vem som gör vad.

Ett sätt att bidra till arbetsmiljön och säkerheten på både det egna och andra fartyg är att rapportera avvikelser till rederikontoret. På så sätt får landorganisationen en bild av vilka insatser och åtgärder som behöver prioriteras och de kan också hitta brister som berör flera fartyg.

Rederierna är i sin tur skyldiga att rapportera vidare till Transportstyrelsen som upprättar statistik och kan identifiera branschgemensamma problem.

“DET anmäls alldeles för få avvikelser”

Men enligt myndigheten anmäls alldeles för få avvikelser. Av de cirka 200 rapporter som årligen inkommer handlar en majoritet om olyckor medan endast ett fåtal rör avvikelser. Det trots att man genom forskningsstudier vet att det alltid är fler avvikelser än olyckor på en arbetsplats. Pelle Andersson tror att underrapporteringen delvis beror på att det upplevs som omständligt att rapportera och därför prioriteras bort.

– Många tycker nog att det tar för mycket tid och man kanske heller inte är så van att skriva. Men det behöver inte vara några långa och komplicerade texter. Det räcker att ha ett litet block i fickan när man jobbar och göra några korta noteringar om man upptäcker en brist. Sedan kan något av befälen hjälpa till att rapportera in till rederiet.

Pelle Andersson säger att han märker att vissa rederier börjat inse betydelsen av avvikelserapportering och hur viktigt det är i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– En del större rederier kräver att fartygen rapporterar. Märker de att någon avdelning inte har några avvikelser frågar de varför och uppmanar dem att börja rapportera, säger han.

“Enligt lag är det företagsledningen som bär ansvaret för arbetsmiljön”

Ulf Strandberg beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett system där olika delar byggs samman till en fungerande helhet. När allting är på plats kommer det att flyta på betydligt smidigare än innan, men han poängterar också att det aldrig blir något självspelande piano. Arbetsmiljöarbetet kräver ett ständigt pådrivande och engagemang och motorn i maskineriet är rederikontoret i land.

– Enligt lag är det företagsledningen som bär ansvaret för arbetsmiljön, även om det inte är de som utför det praktiska arbetet. Att det finns enskilda eldsjälar eller skyddsombud ute på arbetsplatserna som brinner för arbetsmiljöfrågorna räcker inte. Om de inte har stödet från arbetsgivaren kommer det inte att fungera ändå, det ser vi tydligt i våra undersökningar, säger Ulf Strandberg.

Läs även: Samråd ska trigga arbetsmiljöarbetet


Tips för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

Ulf Sandberg på Arbetsmiljöverket tipsar om kända framgångsfaktorer för att få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord:

Börja med att undersöka, riskbedöma och åtgärda de mest konkreta och allmänt kända problemen. Bygg på med fler områden allt eftersom.

Baka in arbetsmiljöfrågorna i redan in-arbetade rutiner. Om arbetsmiljön hanteras vid sidan av ordinarie uppgifter upplevs det som tyngre och mer komplicerat än det behöver vara.

Gör det tillsammans. Fördela arbetsuppgifter på flera personer och bjud in övriga besättningen att delta och komma med synpunkter.

Skaffa kunskaper. Anlita företagshälsovården eller andra experter när de egna kunskaperna inte räcker till för arbetsmiljöarbetet.

Se till att avvikelser rapporteras. Det är nödvändigt för att identifiera riskkällor.

Engagemang från rederiledningen. Högsta chefen iland bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på fartygen. Endast uppgiften att utföra det praktiska arbetsmiljöarbetet kan delegeras, aldrig ansvaret.


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Alla på arbetsplatsen måste dock vara med och hjälpa till för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och olycksfall. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar bland annat om att:

  • Skapa ordning och reda
  • Organisera arbetsmiljöarbetet
  • Flera är med och hjälps åt med arbetsmiljöarbetet
  • Undersöka arbetsmiljöförhållanden
  • Bedöma risker
  • Vidta åtgärder
  • Följa upp ifall åtgärder bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte

Källa: Arbetsmiljöverket