”Transportstyrelsen brister i tillsyn av arbetsmiljö”

Cecilia Österman håller med i Seko sjöfolks kritik mot Transportstyrelsens tillsyn av arbetsmiljön till sjöss. "Fokus måste vara på mer än att fartygen inte ska sjunka eller brinna upp", säger hon. Foto: Linda Sundgren

Transportstyrelsen hänger inte med i utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. När Arbetsmiljöverket förnyar föreskrifterna om arbetsmiljön på land hänger Transportstyrelsen fast vid en omodern och otidsenlig detaljstyrning.

– Det är en enorm eftersläpning på regelverket, säger Cecilia Österman, lektor och arbetsmiljöforskare vid Linnéuniversitetet. Transportstyrelsen har fortfarande detaljkrav om hur belysningsstyrkan i en dusch ska vara. Samtidigt har myndigheten inte ännu fört in föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Hon håller med om Seko sjöfolks kritik mot Transportstyrelsens tillsyn av arbetsmiljön till sjöss. Egentligen ser hon ingen anledning till att Transportstyrelsen ska ha kvar ansvaret för tillsynen.

Annons

– Det är ett system som har överlevt sig själv. Är sjöfarten och sjömän verkligen så speciella 2019 att det behövs egna föreskrifter som inte gäller i resten av samhället? Som utbildare har jag faktiskt svårt att förklara varför det är så här. Hela resten av Sverige klarar av att arbeta med arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

”Det är ett system som har överlevt sig själv”

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är dessutom mer tydliga och mer anpassade efter hur arbetslivet ser ut i dag, menar hon. Arbetsmiljöverket har även lanserat ett arbete – som är kopplat till regeringens nationella arbetsmiljöstrategi – för att förnya och förenkla regelverket för att ge bättre förutsättningar att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

– Medan Arbetsmiljöverket sedan länge har ett mer riskbaserat arbetssätt, med fokus på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetar Transportstyrelsen med ett lapptäcke av egna regler som de valt ut på för mig oklara grunder. Resultatet är att arbetsgivare, befäl och skyddsombud i sitt arbete måste förhålla sig till regler som knappt går att få tag på, säger Cecilia Österman.

Ett exempel på regeländringar som tydligt går emot utvecklingen på den övriga arbetsmarknaden i Sverige gäller gränsvärden för buller i kontrollrum och verkstäder ombord. För att harmonisera med internationella regler föreslår Transportstyrelsen en radikal höjning av  gränsvärdet.

­– I kontrollrum föreslås en fördubbling av ljudtrycksnivån, medan det i verkstäder skulle bli tillåtet med en 10 gånger högre ljudtrycksnivå. Ett tydligt tecken på att Transportstyrelsen inte är i takt med tiden, tycker jag.

Cecilia Österman riktar också skarp kritik mot att Transportstyrelsen inte fört in föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Transportstyrelsen har haft tre år på sig att föra in föreskrifterna och ännu inte gjort det – trots att den flera gånger har meddelat att de är på gång.

– Det har skapat ett vakuum. Transportstyrelsen hänvisar till att myndigheten har regler som är likvärdiga Arbetsmiljöverkets föreskrifter i OSA för kränkande särbehandling, men det är inget jag har märkt av att de ställer krav utifrån i min forskning. Överhuvudtaget tycker jag Transportstyrelsen brister i tillsynen inom organisatorisk- och social arbetsmiljö.

”Fokus måste vara på mer än att fartygen inte ska sjunka eller brinna upp”

Cecilia Österman saknar ett helhetsperspektiv på tillsynen av fartygens arbetsmiljö som tar hänsyn till strukturella skillnader på arbetsmarknaden. Runt 30 procent av de som arbetar inom sjöfarten är kvinnor och majoriteten av dem arbetar inom intendenturen. Det är också inom den gruppen det finns en överrepresentation av ohälsa och sjukskrivningar, berättar hon.

– Transportstyrelsens tillsyn speglar inte den statistiken överhuvudtaget. Fokus måste vara på mer än att fartygen inte ska sjunka eller brinna upp.

Traditionellt sett har tillsynen till stor del varit inriktad på den fysiska säkerheten, medger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen. Men myndigheten arbetar för att lägga större vikt på den sociala arbetsmiljön, menar han.

Bland annat har Transportstyrelsen inlett en dialog med Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart för att utveckla tillsynen och arbetet kring den systematiska arbetsmiljön.

– Jag är lite förvånad att den här kritiken kommer nu. Vi har haft flera möten och vi har även ett inplanerat möte framöver. Det ligger i vår strategi att öka dialogen med parterna och jag tycker vi har ett bra samarbete, säger han.

Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen. Foto: Liza Simonsson

Gunnar Ljungberg berättar att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, är på väg att föras in av myndigheten. Föreskriften är på notifiering av EU-kommissionen vilket måste ske innan myndigheten kan tillämpa dem.

”vi har varit tvungna att prioritera arbetet med andra föreskrifter”

– Det hade varit önskvärt att vi hade varit klara tidigare. Vi har känt att vi varit tvungna att prioritera arbetet med andra föreskrifter. Skrivningarna i OSA gör innehållet tydligare men samtidigt är arbetsgivare skyldiga att ha en god psykosocial arbetsmiljö även med de tidigare reglerna, menar han.

Han ser allvarligt på uppfattningen att Transportstyrelsen brister i tillsynen av organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Man kan alltid bli bättre. Men vi har inte upplevt att situationen skulle vara så kritisk. Vi agerar när vi får tips men så många påstötningar har vi inte fått, säger han. Samtidigt förstår vi att det finns utmaningar, det har inte minst #lättaankar och arbetet med #vågrätt visat. Det arbetet behöver fortgå och jag är glad över att alla parter är engagerade.

Transportstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsmaterial som ska förtydliga arbetet med systematisk arbetsmiljö, berättar han. Myndigheten ska också modernisera sin tillsyn, man ska i fortsättningen exempelvis ta större hänsyn till skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor, som bland annat Cecilia Österman efterlyser.

– Vi har förstärkt organisationen med en centralt placerad tjänsteman med spetskompetens som kan ge stöd till inspektörerna i de här frågorna, säger han.

Däremot sker ingen större översyn av Transportstyrelsens regelverk liknande den som Arbetsmiljöverket har påbörjat. Gunnar Ljungberg håller inte med om att Transportstyrelsens regler skulle vara otydliga och otillgängliga.

– Vi har en informationsplikt som myndighet när det gäller regler, men det är också ett gemensamt ansvar att det här fungerar. Om arbetsgivare eller andra inte förstår dem så måste de föra fram det. Vi vill gärna ha en dialog, säger han.


Läs även: ”Låt Arbetsmiljöverket ta över”