Vägledning ska förbättra SAM-arbetet

Roller, ansvar och krav för det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord beskrivs i Transportstyrelsens nya vägledning. Foto: Jacob Sjöman/Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har tagit fram en vägledning för hur systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas ombord. Bra och välbehövligt, tycker Seko sjöfolk.

Det mesta som görs på och kring ett fartyg kan påverka arbetsmiljön. I begreppet ingår både sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden ombord.

Transportstyrelsens vägledning beskriver vilka roller, ansvar och moment som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Och vilka krav som ställs i lagar och föreskrifter. Den beskriver hur arbetsmiljöarbetet bör bedrivas ombord för att skapa ordning och reda, förebygga ohälsa och olycksfall genom att risker upptäcks och kan förebyggas, öka trivseln och minska sjukskrivningarna.

Vägledningen bygger på Arbetsmiljöverkets motsvarande dokument men förtydligar vad som gäller för just sjöfart.

Annons

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko sjöfolk, tycker det är bra att informationen kommer ut på ett tydligt sätt.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är eftersatt i många rederier. Ofta beror det nog på okunskap. Framför allt små rederier vet inte vad som gäller. Nu blir det tydligt, säger han.

“Det systematiska arbetsmiljöarbetet är eftersatt i många rederier”

Han tycker att vägledningen är enkelt skriven och pedagogiskt uppbyggd. Den förklarar vad skyddsombud, befälhavare och myndigheter har för ansvar. Den innehåller tips och hänvisningar på vart man kan vända sig för mer information. Och den förklarar sambandet mellan ISM och systematiskt arbetsmiljöarbete vilket Pelle Andersson tycker behövs. (ISM handlar om sjösäkerhet och säker drift av fartyg.)

– Många rederier är jätteduktiga och noggranna med sitt ISM-arbete men sämre på systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag hoppas att vi nu kan få igång SAM-arbetet och få rederierna att ta det på större allvar, säger han.

“Jag hoppas att vi nu kan få rederierna att ta det på större allvar”

Pelle Andersson. Foto: Dick Gillberg

Transportstyrelsen hoppas att vägledningen ska vara ett stöd för både arbetsgivare och ombordanställda i jobbet med att skapa ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete som ger goda förhållanden ombord. Även om arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att förebyggande arbete ingår som en naturlig del av verksamheten, så påpekar myndigheten att det är viktigt att alla ombord medverkar.

Vägledningen ska även användas som ett stöd för Transportstyrelsens egen personal när de gör tillsyn av arbetsmiljön ombord.

Vägledningen finns här