Kemikalier är alltid aktuellt

På ett av rederiets fartyg minskade åtgången av tvättmedel med 80 procent efter installation av automatdosering av tvättmedel. Bilden är från ett annat rederi. Foto: Tommy Jansson

Nya föreskrifter, produktutveckling och omsättning av personal gör kemikaliehanteringen hos Viking Supply Ships till en ständigt aktuell fråga. 

Det som skulle bli ett tidsbegränsat projekt har nu pågått i över 13 år. 

När Annelie Rusth Jensen började hos dåvarande Transatlantic reagerade hon på de stora mängder kemikalier som användes i rederiets fartyg och som ingen verkade ha någon egentlig kontroll över. Alla fartyg hade sina egna produkter och avdelningsförråden var överfyllda med preparat som de ombord själva köpt in. 

Annelie bestämde sig för att på allvar ta tag i kemikaliefrågan. Rederiledningen gav klartecken till ett projekt som skulle utmynna i ett gemensamt kemsortiment och mindre skadliga produkter i samtliga rederiets dryga 20 fartyg. 

– Jag förstod nog inte riktigt hur stort det här arbetet skulle bli och jag hade aldrig trott att jag fortfarande skulle hålla på med det efter 13 år, säger Annelie. Men det har verkligen gett resultat och den tacksamhet jag möter hos besättningarna får mig att vilja fortsätta. 

Annons

“jag förstod nog inte riktigt hur stort det här arbetet skulle bli”

Att presentera resultaten av kemarbetet i exakta siffror är däremot svårt, säger Annelie, och det beror på flera saker. Rederiet har betydligt färre fartyg idag än när arbetet inleddes 2006 och olika typer av förbättringar har gjorts på olika fartyg. Men kemikalieanvändningen på fartygsnivå har generellt minskat med cirka 30 procent och vissa punktinsatser har haft ännu större effekt.  

– På ett fartyg där vi införde doseringsapparater till tvättmaskinerna minskade åtgången av tvättmedel med hela 80 procent. Vissa i besättningen hade haft problem med att det kliade på huden, men det försvann när vi införde automatdosering.

Det ursprungliga kemprojektet startade med tre fartyg som agerade pilotbåtar. Annelie inventerade deras kemförråd och hur produkterna användes ombord. Därefter påbörjades ett gediget arbete med att skapa en förteckning över vilka produkter som skulle tillåtas och om det gick att hitta alternativ som var bättre för människor och miljö än de befintliga preparaten.

– Några produkter var så skadliga att vi tog bort dem direkt. Numera är de som väl är helt försvunna från marknaden.  

“några produkter var så skadliga att vi tog bort dem direkt”

Men kemarbetet i rederiet tog alltså inte slut med projektet. Omsättning av personal, regelförändringar och nya produkter gör kemikaliefrågan ständigt aktuell och Annelie får hela tiden nya ärenden på sitt bord. Exempelvis hittade man nyligen ett rengöringsmedel till grillar och ugnar som är växtbaserat och 100 procent biologiskt nedbrytbart. 

– Vi är på gång att byta till det på samtliga båtar och det verkar fungera bra. Det känns verkligen som en stor framgång, säger hon. 

Ett annat färskt ärende är införskaffandet av nya kemresistenta monteringshandskar för maskinpersonalen. För en tid sedan hörde personalen på ett av rederiets fartyg av sig och berättade att befintliga kemhandskar inte fungerade optimalt. De var för klumpiga att arbeta i och stod inte emot de medel de var avsedda för tillräckligt bra. Annelie sonderade utbudet på marknaden och hittade, i samråd med leverantören, två par handskar som verkade bra. Besättningen fick pröva båda modellerna och fastnade för den ena.  

– Handskarna står emot kemikalier samtidigt som de är smidiga att arbeta i. Besättningen blev jättenöjd och nu har vi beställt likadana handskar till de andra fartygen också. 

En framgångsfaktor i kemarbetet som Annelie blivit varse genom åren är betydelsen av hennes egen inställning. Om hon som rederiets representant suckar över nya föreskrifter och pålagor kommer man att göra det ute på fartygen också. Är hon istället engagerad och positiv smittar den goda stämningen av sig och folk blir mer intresserade av att försöka åstadkomma en förbättring.

– Om något ska förändras involverar jag alltid dem ombord och frågar om de har några idéer. Jag är heller inte rädd för att pröva mig fram. Ibland måste man få testa och misslyckas för att komma vidare, säger hon.

Läs även: Birkas besättning jagar kemikalier


Europeiskt fokus på farliga ämnen

”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” är namnet på Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj 2018 till 2019. Kampanjen syftar till att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör i arbetslivet och uppmuntra till riskförebyggande åtgärder. 

Ett särskilt fokus riktas mot ämnen med cancerframkallande egenskaper. Man vill också öka kunskapen om den lagstiftning som styr kemikaliehanteringen i yrkeslivet. 

Europeiska arbetsmiljöbyrån bildades 1994 och har som uppdrag att verka för att göra Europas arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva.