Många nöjda trots problem

Städare på toalett
Under senare år har intendenturens arbetsmiljö ägnats allt större intresse. Bilden har inte med undersökningen att göra. Foto: Dick Gillberg

Intendenturen är den personalkategori ombord som har flest långtidssjukskrivna och som oftare än andra sjömän känner sig utmattade på jobbet. 

Det visar en omfattande forskningsstudie som nyligen presenterades. 

Besättningar ombord på passagerarfartyg upplever sin arbetsmiljö som mer negativ än sjömän inom annan typ av sjöfart, som tank eller torrlast. Allra sämst tycker man att det är inom intendenturen där också långtidssjukskrivningar (60 dagar eller mer) är betydligt vanligare än på övriga avdelningar.

– De har ett tungt och ofta stressigt arbete samtidigt som de ska vara trevliga och ta hand om passagerarna. I längden blir det slitigt, säger Carl Hult vid Sjöbefälsskolan i Kalmar som deltagit i studien.

Orsakerna till långtidssjukskrivningarna skiljer sig beroende på vilken avdelning man arbetar på. Muskel- och skelettskador är de vanligaste diagnoserna och dessa är ganska jämnt fördelade mellan däck, maskin och intendentur. Däremot är intendenturen överrepresenterade inom kategorin psykiska problem.

Annons

– En orsak kan vara att den här gruppen sällan har möjlighet att återhämta sig under arbetstid. Inom däck och maskin har man lättare att kunna ta det lite lugnare emellanåt, men intendenturen har svårt att komma ifrån, säger Carl Hult.

“Den här gruppen har sällan möjlighet att återhämta sig under arbetstid”

De som har störst problem med psykisk ohälsa är kvinnor. Varför de drabbas i -högre grad än män vet inte forskarna, men samma trend syns i sjukskrivningsstatistiken för landanställda.

Tittar man på åldersfördelningen för psykisk ohälsa är yngre ombordanställda överrepresenterade. Av långtidssjukskrivna i åldrarna 30 år eller yngre beror frånvaron i 30 procent av fallen på psykiska besvär. Därefter sjunker andelen med stigande ålder och för dem som är 43 år eller äldre är den cirka 15 procent.

Enligt Carl Hult är det här förmodligen ett utslag av det som brukar kallas healthy worker effect.

– Det handlar om en sorts självsanering där den som inte trivs eller orkar med det tunga arbetet slutar. När man kommer upp mot 40 är bara de kvar som lärt sig att hantera tillvaron ombord och som trivs ganska bra med att jobba till sjöss.

Forskningsstudien bygger på statistik från Försäkringskassans sjöfartskontor, djup-intervjuer samt enkätsvar från 1 980 sjömän.

En fråga som undersöktes i enkäten var huruvida man övervägde att lämna sin nuvarande tjänst inom två år. På passagerarfartygen uppgav drygt 30 procent att de troligen skulle sluta. Motsvarande siffra bland anställda i andra fartygstyper var knappt 20 procent.

Den grupp som stack ut allra mest i det här avseendet var manskap inom intendenturen. Av dem funderade nästan hälften på att lämna sin arbetsplats. Det kan jämföras med cirka 30 procent av matroser och motormän och runt 20 procent av intendenturbefälen.

– Många som jobbar i intendenturen ser det som ett genomgångsyrke, något de ska ägna sig åt ett tag innan de börjar plugga eller får ett annat jobb. Men det kan inte uteslutas att även förhållandena ombord påverkar deras beslut, säger Carl Hult.

Enkätsvaren har också jämförts med resultaten från en av Carl Hults tidigare studier, Arbete och åldrande i svensk sjöfart, som författades 2010.

I samband med den undersökningen utvecklades ett så kallat utmattningsindex. Det omfattar den sammantagna upplevelsen av sådant som fysisk och psykisk trötthet, stress och upplevd utmattning efter arbetspassen. Intendenturpersonalen ligger högre än andra sjömän i det här indexet.

Jämförelser mellan 2010 och 2015 visar också en viss tendens av att utmattningsupplevelsen har ökat. Vid senaste mättillfället låg intendenturpersonalen runt värdet 65 på en skala 0 till 100 (0 aldrig utmattningsbesvär, 100 alltid). Lägst värde på den här skalan hade motormän inom handelsflottan.

– Vårt utmattningsindex ringar in dem som upplever mest stress, har det tyngsta arbetet och samtidigt svårast att vila. Det handlar inte om att vi ställer någon diagnos men den här gruppen ligger i riskzonen för sjukskrivning, säger Carl Hult.

“Den här gruppen ligger i riskzonen för sjukskrivning”

I enkätsvaren uppges personalbristen vara som mest utbredd inom intendenturen. Nästan 40 procent anser att bemanningen är otillräcklig vilket kan jämföras med drygt 20 procent på övriga avdelningar.

Den upplevda relationen till rederiets representanter var ungefär likvärdig mellan olika avdelningar och fartygstyper. Cirka 40 procent uppger att de kan kommunicera med rederiets representanter och cirka 30 procent upplever att rederiet lyssnar till deras åsikter.

Vad som däremot verkar fungera bra inom intendenturen är samarbetet med kollegorna på den egna avdelningen. Man känner sig i stor utsträckning respekterad av sina arbetskamrater och tycker även att arbetet mellan avdelningarna fungerar ganska bra.

Kanske är det här en bidragande orsak till att många, trots problem, ändå trivs ombord. Enkätsvaren visar att över 80 procent av de svarande inom intendenturen är nöjda med arbetet till sjöss. Allra bäst tycker de inom åldersgruppen 55 år eller äldre att det är – nästan 90 procent av dem har svarat att de är nöjda.

Även motivationen att arbeta till sjöss var relativt hög bland intendenturpersonal med värden runt 70 för manskap och nästan 80 för befälen på skalan 0 till 100.


FAKTA: STUDIEN

  • Studien Intendenturpersonalens arbetsmiljö pågick mellan 2015 och 2017 och är en av de största undersökningar som genomförts av intendenturpersonal på svenskkontrollerade passagerarfartyg.
  • Resultaten bygger på enkätsvar från totalt 1 980 sjömän inom olika fartygstyper. Av dessa arbetar 514 inom intendenturen varav 429 på passagerarfartyg.
  • Undersökningen omfattar även deltagarobservationer och intervjuer ombord, sjukskrivningsstatistik från Försäkringskassans sjöfartskontor i Göteborg samt resultat från en workshop med olika branschföreträdare.
  • Initiativ till studien togs efter tidigare forskningsresultat som tydde på att intendenturpersonal i högre grad än andra sjömän drabbas av utmattningssymptom. Projektet finansierades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.