Slimmad styrka ger lite vila

Bra hjälpmedel som lättkörda vagnar, höj- och sänkbara diskar och lättare porslin kan göra stor skillnad i servicepersonalens vardag. Bilden har inte med undersökningen att göra. Foto: Linda Sundgren

Effektivare arbetsplanering har lett till färre pauser och mindre tid för återhämtning. Det visar de ombordstudier som genomförts inom intendenturen på svenskflaggade passagerarfartyg. 

En del av undersökningen Intendenturpersonalens arbetsmiljö handlade om att studera arbetet på plats ombord liksom att genomföra djupintervjuer med personal och chefer på fartygen. Resultaten ger en bild av en närmast optimerad service-organisation med slimmad personalstyrka som följer gästernas rörelser under kryssningen och som ska finnas till hands där det för tillfället är mest folk.

Cecilia Österman, forskare vid Linné-universitet i Kalmar som deltagit i studien, menar att den här fördelningen av personalresurser är rationell. Samtidigt skapar den problem i form av mycket stress och få pauser.

– Förr när man stängde restaurangen kunde personalen gå ner lite i varv, småplocka, vika servetter och förbereda frukosten dagen efter. Numera ska de istället fortsätta arbeta i barerna och hjälpa till med serveringen. På det här sättet blir det lite tid för återhämtning i arbetet och risken för utmattning ökar, säger hon.

Annons

Just bristen på återhämtning, både i och från arbetet, var ett återkommande inslag under de djupintervjuer som Cecilia Österman genomförde inom ramen för studien. Och det är inte bara hur arbetet är organiserat som orsakar det höga tempot. Även andra faktorer påverkar såsom hög personalomsättning och omfattande sjukskrivingar. Ofta saknas det personal och inflödet av vikarier är stort.

– Det här ökar belastningen på den ordinarie personalen som både måste lära upp ny personal och själva jobba hårdare. Man kan inte förvänta sig att en kollega som är ny på jobbet ska kunna göra lika mycket som den som är van, säger Cecilia Österman.

Hon påpekar att hög personalomsättning också innebär ökad psykisk belastning.

– Flera av dem jag pratade med tyckte det var jobbigt att aldrig i förväg veta vem eller vilka de skulle jobba med. Att hela tiden lära känna nya människor och hitta fungerande samarbeten tar också energi.

Bland vikarierna som Cecilia Österman träffade var det flera som tyckte att det var påfrestande att inte veta om de skulle få arbeta kommande vecka eller månad.

– Osäkra anställningar skapar oro. Man vågar kanske inte säga ifrån när man borde och man kan aldrig vara säker på när man får komma tillbaka nästa gång.

Ytterligare något som framkom under intervjuerna var den stora betydelse som cheferna hade för såväl arbetet som stämningen i arbetslaget. Att ha en trygg arbetsledare att vända sig till var något som efterfrågades, inte minst med tanke på att kontakten med passagerarna ibland är svår att hantera.

– Även om de allra flesta gäster är trevliga finns det ju rötägg också, men chefernas stöd till personalen skiljer sig mycket åt. På ett ställe hade man en hovmästare som tydligt uppmanade personalen att direkt komma till henne om någon var besvärlig. Hon stod upp för sin personal och hade inga problem att ta diskussioner med gästerna vilket skapade trygghet hos personalen. På andra ställen var det mer slumpartat hur svåra situationer hanterades, säger hon och fortsätter:

– Något som också framkom under intervjuerna var att cheferna inte alltid får det stöd uppifrån som de skulle behöva för att vara bra ledare. Flera efterfrågade mer utbildning och ville ha tydligare ramar för sina ansvarsområden.

Det många gånger fysiskt tunga arbetet inom intendenturen lyftes också fram. Under en kväll kan den som arbetar i en restaurang med bordsservering bära mellan fem och sex kilo mat, dryck och porslin per bord. Backar med glas i kaféerna kan väga över tio kilo styck och en av undersökningens deltagare från à la carten hade mätt över 20 kilometer med stegräknare ett arbetspass under högsäsong. Inom det här området finns det gott om utrymme för förbättringar, menar -Cecilia Österman. Samtidigt poängterar hon vikten av att alltid involvera personalen vid förändringsarbete.

– Att få serveringsvagnar som är för breda för att komma mellan borden eller som det inte finns någonstans att göra av när de inte används hjälper ingen, konstaterar hon.

Men hon har också stött på flera goda exempel där man verkligen lyckats förbättra arbetsmiljön.

– På ett fartyg skulle några hytter göras om. Inför det här byggde man upp en hytt där personalen fick provstäda och då visade det sig att det var svårt att komma åt runt sängen och att man slog sig på de vassa hörnen. Det resulterade i att man istället valde en något smalare säng med rundare hörn vilket gjorde stor skillnad.