VAL 2022: Vad vill partierna med sjöfarten?

Hur ser riksdagspartierna på svensk sjöfarts framtid, och hur vill politikerna stärka branschen? Vi ställde fem frågor till partiernas representanter i trafikutskottet om vad sjöfarten kan förvänta sig i valets kölvatten. En del svar har kortats ner.

1. Vad har ditt parti för vision för svensk sjöfart? Är det viktigt att sjöfart, allt från lastfartyg till färjor, som trafikerar Sverige är svenskflaggad?
2. Vad kan sjömän i Sverige förvänta sig av ditt parti om de röstar på er? Vilka åtgärder tänker ni vidta för svensk sjöfart och när?
3. Branschsamarbetet Blå Tillväxt har tre önskemål för att stärka sjöfartsbranschen i Sverige: återställ nettomodellen, utveckla tonnageskatten och ta bort stämpelskatten. Hur ställer sig du, och ditt parti, till dessa önskemål?
4. Behövs det en Fair Freight-märkning, ett etiskt certifieringssystem, som garanterar att transporter följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt? Om ja, vad är ditt parti beredda att göra för att stödja en sådan utveckling?
5. Svensk sjöfart har svårt att rekrytera vissa kategorier av personal. Hur vill ditt parti säkra rekrytering och återväxt inom sjömansyrket?

Socialdemokraterna (S)

1. Vi vill att en större andel gods ska transporteras till sjöss. De svenska hamnarnas konkurrenskraft ska stärkas. Inlandssjöfartens möjligheter att flytta gods från väg till sjövägar ska utvecklas. Självklart ska en så stor del som möjligt av de fartyg som trafikerar Sverige vara svenskflaggade för att främja en sund konkurrens, stärka Sveriges beredskap och för att de som arbetar inom sjöfarten ska ha så schysta arbets- och lönevillkor som möjligt.

2. Den S-ledda regeringens ambition är tydlig, vi vill stärka svensk sjöfart och se till att en större andel gods transporteras till sjöss. Mot bakgrund av detta har omfattande satsningar gjorts för att stärka konkurrenskraften för den svenska sjöfarten. Sjömän i Sverige kan förvänta sig att Socialdemokraterna fortsätter att leverera förslag för att stärka svensk sjöfart, förbättra arbetsvillkoren och konkurrenskraften samt prioriterar historiskt stora investeringar i svensk infrastruktur, inklusive sjöfartens infrastruktur.

3. Sjöfarten är en livsnerv för Sveriges handel med omvärlden och för vårt välstånd. Målsättningen med systemet med tonnagebeskattning är att Sverige, i ett internationellt perspektiv, ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Vi är inte främmande för att följa upp och utvärdera effekterna av lagstiftningen. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om bland annat tonnagebeskattning och ­stämpelskatten, och det tittar vi på i sedvanlig ordning. 

Annons

4. För Socialdemokraterna är det avgörande att alla som jobbar inom transportsektorn har schysta villkor och att det råder sund konkurrens. Vi välkomnar därför alla initiativ som kan främja detta och som tydliggör det ansvar som transportköpare har för att säkerställa schysta villkor. Vi utesluter inte några åtgärder för att främja ett sådant initiativ.

5. För att säkra rekrytering och återväxt är det viktigt att det finns tillräckligt med utbildningsplatser. Öka statusen på sjömansjobben genom en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Här måste branschen och vi hjälpas åt. Det är också helt avgörande att satsa på arbets- och levnadsvillkor, det vill säga även schysta villkor till sjöss hos både svenska och utländska arbetsgivare, för att locka fler till branschen.


Vänsterpartiet (V)

1. Ja, det är viktigt att fartyg som kör enbart eller till ­stör­sta delen i svenska vatten är svensk­flaggade och fram­för allt att de lyder under svenska lagar, regler och tillsyn, oavsett flagg. Vi vill flytta över godstrafik från väg till sjöfart (och järnväg) och öka andelen sjöfart. Vi arbetar kontinuerligt för att sjömän i Sverige ska få bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor och att samma arbetsmiljöregler som iland ska gälla även till sjöss. 

2. Regler för skydds­ombud ska vara samma som iland. Rederier ska inte kunna gå runt svenska regler genom att flagga ut fartyg. Vi anser att åtgärder behöver vidtas snarast, inom nästa mandatperiod. Konkreta förslag som vi driver är bl a:

• Gör en översyn och minimera särlagstiftningen inom arbetsrätt till sjöss.

• Tillsynsarbete ska ske av myndighet, inte genom egenkontroll eller klassningssällskap.

• Regeringen ska ta fram ett förslag på sammanhållen lagstiftning för sjöfartscabotage i svenska vatten.

3. Vi har varit med och tagit fram ett till­kännagivande om en utvärdering och utveckling av tonnageskattesystemet och om att stämpelskatten ska ses över. Beroende på när och hur regeringen agerar kring tillkännagivandet (som är från 4 maj 2022) kommer vi att utveckla vår politik på området och vi kommer att driva på för att de ska hörsamma riksdagens beslut.  

4. Ja, det behövs. Vi föreslår i ett första steg att regeringen i sina ägaruppdrag och direktiv till statliga bolag, verk, affärsverk och myndigheter bör uppdra åt dessa att enbart använda sjöfartstransporter som är certifierade enligt Responsible Shipping Initiative (RSI). Framåt behövs det också ­incitament till att privata bolag ska använda till exempel RSI när de köper sina transporter och ett arbete för att konsumenterna ska veta vad det innebär.  

5. Vi har i budgetar anslagit extra medel till utbildning. Vi är också övertygade om att bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor kommer att locka människor till sjömansyrket. Vi måste se till att det finns tillräckligt med praktikplatser för dem som vill utbilda sig. En del ligger på politiken att åtgärda, men det krävs ett bra samarbete med branschen för att vi ska kunna säkra rekrytering och återväxt inom sjömansyrket.  


Miljöpartiet (MP)

1. Miljöpartiet vill att den ­svenska sjöfarten ska vara fossilfri, stark och konkurrenskraftig mot andra trafikslag. Det finns en stor potential att nyttja sjöfartens energieffektivitet i omställningen av transportsektorn, därför vill vi gärna se mer kust- och inlandssjöfart. Vi vill också se fler svensk­flaggade fartyg. Miljöpartiet värnar sjöfarten, branschen är en nyckel för att vi ska nå klimatmålen för transportsektorn. 

2. Mer av godstrafiken behöver flytta från väg till järnväg och sjöfart. Vi vill öka statliga investeringar för överflyttning, till exempel genom investeringar i omlastningspunkter och slussar. Vi vill öka och bredda ekobonus, införa en kraftfull klimatdifferentiering av farledsavgifterna, och också se en nationell plan för tankställen för biogas. Utöver detta vill vi att godstrafiken på väg ska bära sina kostnader för slitage och miljöpåverkan, genom införande av avståndsbaserad skatt, vilket skulle utjämna konkurrensen mellan transporter på land och till sjöss.

3. Vi vill utveckla tonnage­skatten så att den omfattar till exempel svenskflaggade fartyg som trafikerar svensk kust och fartyg som möjliggör drift av havsbaserad vindkraft. Det är mycket viktigt att stärka svensk sjöfarts konkur­rens­kraft och vi är öppna för att diskutera hur. Viktigt att få till en nödvändig omställning så att sjöfarten kan bli fossilfri och bidra i omställningen av transportsektorn. Vi vill öka och bredda den ekobonus som flyttar transporter från väg till sjöfart.

4. Etiska certifieringar är ett viktigt verktyg för att styra mot hållbara transporter och hållbar konsumtion. Det är viktigt när det kommer till certifieringar att det finns någon typ av oberoende kontroll. Så ja, en Fair Freight-­certifiering hade varit bra för att sätta fokus på vikten av att följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

5. Miljöpartiet vill fortsätta öka antalet platser på yrkesutbildningar, komvux och folkhögskola, för att ge fler möjlighet att utbilda sig i de branscher, som sjöfartsbranschen, som saknar brist på utbildad arbetskraft.


Centerpartiet (C)

1. Sjöfarten är helt central för att samhället ska fungera. Största delen av vår export och import går via våra hamnar. Samtidigt släpper sjöfarten ut mycket koldioxid. Vi vill göra sjöfarten grönare och se fler svenskflaggade fartyg samtidigt som vi ställer högre miljö- och säkerhetskrav på den internationella sjöfarten. Att det behövs fler svenskflaggade fartyg, och svenska sjömän, är också viktigt ur ett försörjningsperspektiv i händelse av krig och konflikt. 

2. Centerpartiet vill se en ökad elektrifiering av sjötrafiken, exempelvis bör fartyg använda landström i hamn. Vi vill se en bred översyn av miljödifferentierade avgifter och förordar en utvecklad bonus malus-modell som inkluderar sjöfarten. Vi vill motverka den utflaggning av svenska fartyg som riskerar att utarma kompetensen inom vår sjöfartsnäring. Sveriges röst i internationella sammanhang och därmed vår möjlighet att påverka arbetsvillkoren för sjönäringen riskerar att tystna om antalet svenskflaggade fartyg inte är tillräckligt stort. 

3. Centerpartiet arbetar aktivt med att förenkla regelverk och röja undan hinder för den fria företagsamheten. Vi är generellt sett positiva till dessa förslag och vill gärna jobba i samklang med branschen för att förverkliga dem.

4. Ja. Centerpartiet vill att transporter ska ses som en del av produktionen av varan eller tjänsten och därmed underställas samma krav på ordning och reda avseende sociala och miljömässiga villkor. Ett sådant arbete måste bedrivas transportslagsövergripande, det vill säga omfatta hela kedjan av transportörer. 

5. Många branscher har tyvärr svårt att rekrytera personal idag. Vi vill att moderna utbildningar inom sjöfart ska vara prioriterade och fortsatt hålla hög kvalitet. Inom ramen för detta vill vi säkerställa att studenterna kan få praktiktjänstgöring ombord. Vi ser utbildning och praktik av hög kvalitet som livsviktig för sjöfarten och för en säker skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning och övrig marin verksamhet.


Moderaterna (M)

1. Vi vill att svensk sjöfart ska ges de bästa förutsättningar. Det ska vara schysta villkor ombord. Avgifts- och skattebördan måste minska. Effektiv kontroll ska säker­­ställa att alla följer upp­satta regler. Vi vill göra allt för att fler fartyg ska registreras under svensk flagg. Detta kräver en lagstiftning som gynnar svensk sjöfart och infrastruktur som underlättar godsflödet. Sverige ska också ge goda villkor för att ställa om till en grönare och mer hållbar sjöfart.

2. Vi och andra partier har riktat flera tillkännagivanden mot regeringen, bland annat om Sjöfartsverkets finansierings- och organisationsmodell och om en översyn av tonnageskatten. Vi arbetar hårt för att förmå regeringen att prioritera infrastruktur till och från hamnar. Vi ser gärna att inlandssjöfarten ges förutsättningar och tydligare lagstiftning. Öka attraktiviteten för branschen genom tydligare marknadsföring. När kan åtgärderna då vidtas? Antingen genom tillkännagivande till regeringen eller när Moderaterna själva leder/ingår i regeringen.

3. Vi har varit drivande i att tonnageskatten bör utvärderas och utvecklas. Nyligen fick M och andra partier till ett tillkännagivande att detta ska genomföras. Vi anser också att stämpelskatten bör utredas för att kunna övergå till en stämpelavgift. Nettomodellen har vi bakat in i vår motion om en översyn av sjöfartens särregler, avgifter och skatter. Det blir ett moment 22 när Sjöfartsverket nödgas höja avgifter för att finansiera sin verksamhet samtidigt som man är beroende av en fungerande sjöfart.

4. Transporter ska föl­ja såväl svenska som inter­nationella regler. Tyngd­punkten bör ligga på effektiv kontroll. Fair Freight-märkning är positivt men hjälper föga om inte kon­trol­len är regelbunden och effektiv. Ge Transportstyrelsen bättre förutsättningar att genomföra kontroll även på arbetsmiljö och arbetsrätt. Transportstyrelsen redovisade redan 2021 ett uppdrag med förslag i denna riktning. Regeringen har dock inte agerat ännu, vilket vi beklagar.

5. Ge förutsättningar för fler fartyg att vilja flagga svenskt. Med en ”egen” flotta synliggörs sjöfarten bättre. Tydligare marknadsföring som skapar nyfikenhet och intresse för yrket. Utökat samarbete­ med Försvarsmakten, Kustbevakningen m.fl. för att arbeta mot gemensamt mål d.v.s. fler anställda. Skapa förutsättningar för praktikplatser inom sjöfarten för att visa på en väg in till yrket.


Liberalerna (L)

1. Sjöfarten har stor betydelse för transportsystemet. Det är viktigt att vi har en stor andel svenskflaggade fartyg. Sverige har hög kompetens inom sjöfartsområdet och den vill vi behålla och vidareutveckla. Dels när det gäller utveckling av klimatvänliga fartyg, dels för att ha kompetent personal ombord som kan arbeta till sjöss på svenska villkor. Att Sverige har många svenskregistrerade fartyg och hög sjöfartskompetens är också viktigt för vår beredskap.

2. Ökad prioritering av sjöfarten i transportsystemet, omställning till fossilfri flotta inklusive ökade krav på landström, översyn av anslagsfinansieringen till Sjöfartsverket, utveckling av infrastrukturen till hamnarna, utvecklad tonnageskatt och lägre skatter på företagande, avreglering av pråmtrafiken och skyndsam modernisering av isbrytarflottan är några förslag vi har presenterat. Vi ska fortsätta att driva på så att stämpelskatten försvinner. Det är också viktigt att förbättra möjligheterna att kombinera ett familjeliv med att arbeta som sjöman. 

3. Liberalerna vill, som beskrivits i svar på föregående frågor, utveckla tonnageskatten. Därutöver vill vi se över nettomodellen, det är viktigt att sjöfarten har förutsägbara och långsiktiga villkor. Vi tog bort stämpelskatten i vår budget 2022. Den missgynnar klimatneutrala fartyg som ofta är dyrare än fossilbränsledrivna vilket gör att de får högre skatt i dagens system. Skatten ersätts med en avgift hos Sjöfartsverket för att finansiera inregistreringen. 

4. Liberalerna står bakom kraven på fackliga rättigheter och arbetsmiljövillkor. En Fair Freight-märkning kan vara ett sätt för att visa att transporter följer konventionerna, men vi vill framför allt att EU ska arbeta för att utveckla och modernisera Världshandelsorganisationen (WTO). Vi vill att frihandelsavtalen ska genomsyras av EU:s gemensamma värderingar om mänskliga rättigheter och bidra till långsiktig hållbarhet globalt.

5. Det krävs att vi vidare­utvecklar utbildningssystemet så att det blir mer attraktivt för alla åldrar. Här kan vuxenutbildning spela en större roll. Det livslånga lärandet har kommit mer i fokus efter uppgörelsen på arbetsmarknaden om vidareutbildning. Kostnaderna för att anställa behöver sänkas och det är viktigt att branschen tar större ansvar för en ökad möjlighet till praktiktjänst­göring på fartygen.


Kristdemokraterna (KD)

1. Inte minst ur ett kris- och beredskapsperspektiv är det viktigt att vi har en så stor svenskflaggad sjöfart som möjligt. Väl fungerande ­hamnar och kombiterminaler som gynnar sjöfart är viktiga i allmänhet, också den svenskflaggade flottan har nytta av det för att öka efterfrågan på godstransport via fartyg.

2. KD har politik för att förbättra sjöfartens förutsättningar inom ett flertal olika områden, bland annat tonnageskatten, konkurrenskraftiga skatter och regler, tillsätt ett partsöverskridande sjöfartsråd, återställ nivån i sjöfartsstödet för att ge svensk sjöfart bättre konkurrens­förutsättningar, nya isbrytare, underlätta redarnas byråkrati, utökad båtpendling i storstäder, upprustning/muddring av farleder (till exempel slussar) med mera. De flesta av alla förslagen här har vi redan avsatt pengar till så vi strävar efter att genomföra så fort som möjligt.

3. Alla dessa förslag har vi motionerat om och jag tror alla utom stämpelskatten nämndes i föregående frågas svar. Riksdagen fattade i enighet beslut om utvärdering av tonnageskatten och översyn av stämpelskatten i början på maj. Vi krist­demokraterna förväntar oss att regeringen omgående agerar i enlighet med dessa beslut.

4. Kristdemokraterna har ej förslag om en sådan märkning, däremot är vi mycket angelägna att svenska företag ska ha lika villkor som konkurrerande företag och där finns brister inom många branscher och nästan alltid till de svenska företagens nackdel. Vi får titta vidare på förslaget om Fair Freight-märkning, kanske kan det förbättra arbetssituationen för sjömän världen över, samtidigt som det gynnar svenska redare och svenska sjömän. 

5. I grunden är rekrytering kopplat till lönenivå och arbetsförhållanden. Att jobba på sjön ger udda arbetstider vilket kan vara en hämmande faktor. Bland befolkningen i stort finns nog tyvärr en bild av att arbete på sjön bara handlar om sjömän från bland annat Sydostasien och mycket usla arbetsförhållanden. Självklart behövs det bra utbildningar men branschen själv måste också göra sitt för att höja attraktiviteten.


Sverigedemokraterna (SD)

1. Vår vision är att se Sverige som en stark sjöfartsnation där vi har åtminstone 400 svenskflaggade fartyg. Sjöfarten är oerhört viktig för Sverige. Vi är beroende av sjöfart för att försörja landet med varor och för att exportera våra produkter. Genom att det finns en stor svensk flotta skapar man arbetstillfällen, färjor erbjuder en uppsjö med olika arbetstillfällen. En annan stor fördel är att man säkrar behoven till försvaret i krigstider. 

2. Sverigedemokraterna arbetar för att stärka sjöfarten. Genom ett större sjöfartskluster ökar också möjligheten för sjömän som önskar gå i land. Vi är inte rädda för att tänka utanför boxen och ser mer än bara sjöfarten när vi bedriver politik. Det är viktigt att tänka hela vägen när man planerar infrastruktur och företagande. Vi måste göra tillgängligheten till hamnarna bättre. Idag arbetar vi i opposition och driver på regeringen att genomföra förbättringar men det går på tok för långsamt. Om vi får sitta i regering kan vi arbeta mycket snabbare.

3. Dessa frågor har vi Sverigedemokrater drivit ganska länge och skam den som ger sig. Nu har det äntligen blivit ett tillkännagivande i skatteutskottet, som alla partier står bakom, om att man ska utreda tonnage­skatten och stämpelskatten. Det känns lite konstigt att Socialdemokraterna står bakom när de sitter i regering och kan tillsätta en utredning själva i dessa frågor. Dock är det mycket positivt och nu saknas bara nettomodellen och den kommer vi fortsätta kämpa för att den återställs.

4. Det är viktigt att transporter följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Tyvärr är det inte säkert att en märkning löser problemet och kan fördyra och försvåra transporter. Det man bör göra är att genom lagens långa arm stävja fusk och de fackliga organisationerna bör fortsätta agera mot de som inte gör rätt för sig.
Vi är i sak inte emot märkning, men vi är osäkra på om det ger den effekt man önskar.

5. Rekrytering av personal är ett stort problem inom många yrken. Skolorna måste återinföra syokonsulenter för att kunna guida elever till bristyrken och även se över hur man senare i livet kan utbilda sig till ett annat yrke. Sjöfartsbranschen bör vara mer synlig i skolor. Det är också viktigt att visa bredden av yrken inom sjöfarten. En annan faktor som bör ses över är möjligheten till nattis.


Läs också: Politikerna vill ha fler svenska fartyg